fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Widowisko „Świadek Wolności” w Warszawie z Rodziną JSJD

23 wrze?nia na Pl. Pi?sudskiego od godz. 13.30 mia? miejsce happening edukacyjny pod has?em „?wiadek Wolno?ci” zwi?zany z narodowym kongresem trze?wo?ci.
O godz. 19.30 odby?o si? Widowisko artystyczne pod kierownictwem Marcina Pospieszalskiego. Podczas koncertu g?ównego i pó?niejszego uwielbienia wzi?li udzia?: Krzysztof Cugowski, zespó? New Life’M, Adam Krylik, Lidia Pospieszalska, Agnieszka Musia?, Full Power Spirit, a tak?e chór i orkiestra Jednego Serca Jednego Ducha. Imprez? prowadzili: Rados?aw Pazura, Paulina Guzik oraz Dariusz Kowalski.

Na obrze?ach Pl. Pi?sudskiego zbudowano „Miasteczko edukacyjne”. W namiotach zagospodarowano przestrze? prezentacji diakonii Ruchu ?wiat?o – ?ycie, Centrum My?li JPII i innych ?rodowisk, a tak?e przestrze? do dyskusji. Do tych celów powsta?y Namiot Debaty, gdzie mia?y miejsce trzy panele z udzia?em znanych osobowo?ci i liderów. Równolegle na scenie g?ównej odbywa?y si? koncerty zaproszonych artystów, m.in. Arki Noego czy rapera Arkadio.

Ca?e wydarzenie odby?o si? w ramach kampanii spo?ecznej „Nie pij?, bo kocham”, maj?cej na celu promocj? trze?wo?ci. Kampania ta jest realizowana ze ?rodków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.