2021-06-03

3 czerwca 2021 r. w Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa odby? si? 19-ty Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Jak co roku wydarzenie mia?o miejsce w Parku Sybiraków w Rzeszowie, lecz tym razem odby?o si? ono bez udzia?u publiczno?ci na placu koncertowym.

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021, podobnie jak rok wcze?niej, odby? si? równie? jako wydarzenie on-line, jednak tym razem wszyscy arty?ci wyst?pili na jednej scenie w rzeszowskim Parku Sybiraków na ?ywo i bez udzia?u publiczno?ci. Transmisje LIVE by?y nadawane na kanale TV TRAWAM, a ponadto za po?rednictwem internetu. 

Pomimo trudno?ci organizacyjnych, Koncert JSJD by? prawdziwym spotkaniem wspólnoty, która rozsiana w ró?nych cz??ciach Polski i ?wiata muzyk? i ?piewem uwielbi?a Najwy?szego Boga.

2020-06-11 oraz 2020-09-20

Rok 2020 by? szczególny, poniewa? po raz pierwszy od 18’stu lat Koncert JSJD nie odby? si? w Uroczysto?? Bo?ego Cia?a w Parku Sybiraków w Rzeszowie. Z uwagi na panuj?c? pandemi? Koronawirusa Koncert w specyficzny sposób zosta? nagrany i w dniu 11.06.2020 r. o godz. 19.00 odby?a si? jego premiera. Mimo wszystko, Fundacja JSJD do?o?y?a wszelkich stara? by Koncert przesun?? w czasie i by móg? odby? si? on na ?ywo w Rzeszowie. 

I tak te? 20 wrze?nia 2020 r. mia? miejsce d?ugo wyczekiwany Koncert Jednego Serca Jednego Ducha LIVE.
Technicznie rzecz bior?c – drugi, po wydarzeniu on-line w Uroczysto?? Bo?ego Cia?a, koncert tego roku.

O pi?knie i sile wspólnoty Jednego Serca Jednego Ducha mo?na mówi? wiele, jednak s?owa s? niczym wobec faktycznego jej do?wiadczenia. Co roku nasza Rodzina powi?ksza?a si? o kolejne tysi?ce uczestników gromadz?cych si? na placu koncertowym, który dos?ownie zadziwia? nas swoj? obszerno?ci?. Tym razem z powodu panuj?cej pandemii SARS-COV-2, koncert JSJD móg? odby? si? tylko przy ograniczonej liczbie uczestników (max. 5 tys.) i po wcze?niejszej ich rejestracji internetowej.

W tak specyficznym i niepewnym momencie naszej historii Koncert Jednego Serca Jednego Ducha sta? si? dla nas ogromnym darem i wielk? ?ask?. Dzi?kujemy Bogu za to b?ogos?awie?stwo. Mimo to, a mo?e w?a?nie dlatego, tak cz?sto ze sceny pada?y s?owa nawi?zuj?ce do pokuty i oczyszczania sumie?. Jan Budziaszek, wprowadzaj?c nas do fragmentu homilii ?w. Jana Paw?a II, nawo?ywa?, aby Bóg zes?a? nam Jonasza, który przekona nas o naszej grzeszno?ci i zacznie skutecznie wzywa? ludzko?? do pokuty i nawrócenia.

2019-06-20

W ?wi?to Bo?ego Cia?a, które w tym roku przypad?o na 20 dzie? czerwca, Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha ju? po raz 17 spotka?a si? w Parku Sybiraków, by wspólnie uwielbia? jedynego Boga. Niezmiennie wieczór chwa?y w Rzeszowie pe?en by? Bo?ej ?aski, któr? nios?y wielbieniowe d?wi?ki i s?owa wy?piewane przez rzesze zgormadzonych s?uchaczy, nad którymi górowa?o czyste niebo, cho? wokó? szala?y burze.

Na scenie go?cili?my tak?e nowych przyjació? i wspania?ych artystów, a w?ród nich min. Magd? Anio? i Adama Szewczyka czy Marcina Spennera. Po raz drugi za?piewali z nami równie? Andrzej i Katarzyna Lampert oraz Krzysztof Antkowiak.

W tym roku z ca?? moc? podkre?lana by?a warto?? i ?wi?to?? Rodziny. 

2018-05-31

31 maja 2018 r., w uroczysto?? Bo?ego Cia?a odby? si? XVI Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Jak co roku Koncert obfitowa? w pe?ne wielbienia d?wi?ki, zaskakuj?ce i niebanalne aran?acje oraz nowych go?ci.

Nasza Rodzina JSJD powi?kszy?a si? nie tylko o kilka tysi?cy nowych uczestników, ale tak?e wspania?ych artystów. A byli to: Dariusz „Maleo” Malejonek, Andrzej Lampert, Katarzyna Lampert, Krzysztof Antokowiak, Karina Ba?dych, Adam Ba?dych, Joanna Srocka, Full Power Spirit oraz zespó? KANA z Ukrainy.

W tym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, na koncercie nie zabrak?o w?tków patriotycznych. Mnóstwo bia?o-czerwonych kwiatów zdobi?o nie tylko scen?, ale tak?e artystów. Uwielbienie w Parku Sybiraków rozpocz?li?my wy?piewaniem „Roty”, któr? zaaran?owa? i osobi?cie zadyrygowa? kierownik muzyczny koncertu – Marcin Pospieszalski.

Po?ród licznych go?ci tegorocznego wielbienia w Rzeszowie znale?li si? o. Leon Knabit z Ty?ca oraz ks. Zbigniew Kras, pe?ni?cy funkcj? kapelana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który przekaza? przedstawicielom Fundacji JSJD flag? Polski wraz z listem od prezydenta.

2017-06-15

15. jubileuszowy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha by? wydarzeniem wyj?tkowym pod wieloma wzgl?dami. Przede wszystkim w du?ej mierze po?wi?cony by? wielbieniu Naj?wi?tszej Maryi Panny, której cz?stochowski wizerunek przyby? wraz Paulinami w 300. rocznic? koronacji obrazu. Wizerunek Pani Jasnogórskiej na scen? wnie?li cz?onkowie Zespo?u Pie?ni i Ta?ca Kompanija z Boguchwa?y. Do Rzeszowa przyjechalirównie? rodzice prezydenta RP Andrzeja Dudy – prof. Jan Duda oraz prof. Janina Milewska-Duda wraz z kapelanem ks. Zbigniewem Krasem. Na rzeszowskiej scenie JSJD pojawili si? tak?e liczni mi?dzynarodowi go?cie: wokalista Levi Sakala z Zambii, o. Stan Fortuna z USA (jazzman i kap?an pos?uguj?cy na Bronxie w centrum murzy?skiego getta), syryjski muzyk Adeb Chamoun, ks. Mykola Bystrytskyi z Ukrainy, a tak?e meksyka?ski zespó? mariachi Los Amigos. Podczas koncertu zabrzmia?y wspania?e utwory, cz??ciowo pochodz?ce z mi?dzynarodowego projektu muzycznego „Decalogue” pod przewodnictwem Marcina Pospieszalskiego.

2016-05-26

W Dzie? Matki, 26 maja Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha spotka?a si? na 14. Koncercie. Oprócz dobrze znanych solistów (Beata Bednarz, Lidia Pospieszalska, Katarzyna Bogusz, Agnieszka Musia?) za?piewali m.in. Ryszard Rynkowski, ksi?dz-raper Jakub Bartczak, zespo?y Mocni w Duchu oraz Kantu z Peru. O tym, jak Pan Bóg wyprostowa? drogi ich ?ycia, mówili Mateusz z Radomia i Urszula Mela, mama Ja?ka, zdobywcy dwóch biegunów, który przys?uchiwa? si? s?owom mamy spod sceny. Czternasty Koncert JSJD sta? si? wspania?ym wprowadzeniem do prze?ywania ?wiatowych Dni M?odzie?y w Krakowie.

2015-06-04

Ju? po raz trzynasty Rzeszów rozbrzmia? pot??n? pie?ni? uwielbienia. Za spraw? poezji Norwida i S?owackiego pojawi?y si? równie? akcenty patriotyczne. Tak jak w minionych latach aran?acje utworów sk?adaj?cych si? na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2015 przygotowa? Marcin Pospieszalski. By?y stare i nowe przeboje. W?ród nich hymn ?wiatowych Dni M?odzie?y w Krakowie pt. „B?ogos?awieni mi?osierni” zaprezentowany w oryginalnej aran?acji. Po s?owach Ojca ?wi?tego chór wykona? Pie?? Konfederatów Barskich pochodz?c? z dramatu Juliusza S?owackiego „Ksi?dz Marek”. Cz??? patriotyczn? zako?czy?a recytacja poematów Cypriana Kamila Norwida w wykonaniu aktora Dariusza Kowalskiego.

2014-06-19

Dwunasty Koncert Jednego Serca Jednego Ducha rozpocz?? si? jak co roku punktualnie o 19.00. W rzeszowskim Parku Sybiraków zgromadzi?a si? 40-tysi?czna publiczno?? i tym samym koncert JSJD nazwano najwi?kszym tego typu wydarzeniem uwielbieniowym w Europie. Na scenie pojawili si? m.in.: Agnieszka Musia?, Marcin Pospieszalski, Robert Cudzich, Piotr Jankowski, Joachim Mencel, Mate.O, Beata Bednarz, Katarzyna Bogusz, Leopold Twardowski, Krzysztof Szczypu?a. Wyj?tkowo ciep?o Rodzina JSJD przyj??a do swego grona go?ci w Wybrze?a Ko?ci S?oniowej – zespó? „Claret Gospel”, który porwa? swoim ?piewem i ta?cem m?odszych i starszych uczestników koncertu.

2013-05-30

30 maja w Parku Sybiraków zebra?o si? kilkadziesi?t tysi?cy ludzi, aby po raz jedenasty wielbi? Boga ?piewem i ta?cem w czasie Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha. Wydarzenie to wpisa?o si? tak?e w histori? rzeszowskiego Sanktuarium, gdy? na koncert zosta?a zaniesiona cudowna figura Matki Bo?ej Rzeszowskiej w specjalnie przygotowanym feretronie. Wyniesienie figury poza Bazylik? by?o wydarzeniem nieznajduj?cym precedensu w ostatnich dziesi?cioleciach, a mo?e nawet w ca?ej historii Sanktuarium.W ostatnich latach figura Madonny rzeszowskiej opu?ci?a kaplic? tylko na czas renowacji.

2012-06-07

Nikt w naj?mielszych snach w 2003 roku nie spodziewa? si?, ?e Koncert Jednego Serca Jednego Ducha osi?gnie swój 10-letni jubileusz. Nikt te? nie spodziewa? si?, ?e publiczno?? osi?gnie liczb? kilkudziesi?ciu tysi?cy, a jej uczestnicy przyjad? tutaj z ró?nych zak?tków Polski i ?wiata.
W jubileuszowym programie koncertu znalaz?y si? najwi?ksze przeboje chrze?cija?skiej muzyki, m.in.: „Dzi?ki Ci Panie”, „Twoja mi?o??”, „Ka?dy wschód s?o?ca”, ale równie? tradycyjne Pie?nie religijne w zupe?nie nowych aran?acjach. W 2010 roku nie zabrak?o lokalnego folkloru – przy akompaniamencie wielkiego zespo?u orkiestrowego wyst?pi? 92-letni skrzypek z Kolbuszowej – znany ju? Rodzinie JSJD Pan W?adys?aw Pogoda.

2011-06-23

Dziewi?te spotkanie Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha by?o kolejnym wielkim wielbieniem Pana Boga. W Parku Sybiraków zupe?nie zatar?asi? granica pomi?dzy scen? a publiczno?ci?. Wszyscy po cz??ci s? artystami – wspólnie ?piewaj? i modl? si?. W tym roku d?ugo po zako?czeniu koncertu, ludzie pod scen? dalej ?piewali i ta?czyli, ju? nie mog?c doczeka? si? nast?pnego spotkania. Na scenie wyst?pili wspaniali arty?ci: Beata Bednarz, Viola Brzezi?ska, Lidka Pospieszalska, Tamara Przybysz, Ma?gorzata Komorowska, Agnieszka Musia?, Agnieszka Nowicka, Marcin Pospieszalski, Jan Budziaszek, Poldek Twardowski, Robert Cudzich, Joachim Mencel, Piotr Jankowski, Piotr Baron, Daniel Pomorski, ?ukasz Kluczniak, Maciej ?cibor, Thomas Celis Sanches, Hubert Kowalski.

2010-06-03

Ósmy koncert Jednego Serca Jednego Ducha by? bez w?tpienia najbardziej pami?tnym. A wszystko za spraw? deszczu, który zala? Rzeszów do tego stopnia, ?e scena zosta?a przeniesiona z podmok?ego parku na parking przed galeri? Nowy ?wiat. Kilkadziesi?t minut przed koncertem rozpocz??a si? ulewa.
Gdy na kilkana?cie minut przed wej?ciem artystów zmokni?t? ju? publiczno?? rozgrzewa?a pl?sami Diakonia Ta?ca Wspólnoty Rado?ci Paschalnej z Gdyni, nagle pogas?y ?wiat?a na scenie i przez chwil? wydawa?o si?, ?e koncert si? nie odb?dzie. Na szcz??cie, po pewnym czasie scena roz?wietli?a si? znowu i koncert móg? si? rozpocz?? normalnie.
Ulewa troch? przetrzebi?a uczestników i zostali ci najbardziej wytrwali, którzy – przemokni?ci – chwalili Boga ?piewem pod kierunkiem wielu znanych muzyków i solistów sceny chrze?cija?skiej.
W tym roku po raz pierwszy wyst?pi?a popularna piosenkarka Eleni, która ?piewa?a, ?e „Nie mo?na ?y? bez ?wiat?a”. W poruszaj?cym, krótkim ?wiadectwie opowiedzia?a o ?mierci swojej córki Afrodyty.
Podczas koncertu co chwil? s?ycha? by?o odg?osy wozów stra?ackich jad?cych do zalanych terenów, a prowadz?ca koncert Marta Januszewska wywo?ywa?a na zbiórk? grupy z kolejnych miejscowo?ci, które zdecydowa?y si? wraca? nie czekaj?c na koniec koncertu.
Koncert Jednego Serca Jednego Ducha to pot??ne skumulowanie dobra w jednym miejscu i czasie. Zazwyczaj niebo nie wytrzymuje tego naporu modlitwy i p?ka w szwach, co niestety ma skutki uboczne w postaci deszczu.
„Spiritus movens” ca?ego przedsi?wzi?cia, perkusista Skaldów Jan Budziaszek przekonywa?, ?e Chrystus, który dla nas zmartwychwsta?, jest Panem wszystkich trudnych sytuacji w naszym ?yciu, a naszym zadaniem jest Go wielbi?.

2009-06-11

Na 3 godziny przed Koncertem Rzeszów zala? obfity deszcz, jednak plac w Parku Sybiraków zosta? wype?niony niemal po brzegi i w ten sposób kolejny Koncert Jednego Serca Jednego Ducha zgromadzi? blisko 25 tys. uczestników. Z transmisji internetowej korzysta?o w sposób ci?g?y ponad 1000 osób z 14 krajów ?wiata.
Oprócz artystów, którzy ju? wcze?niej uczestniczyli w koncercie JSJD na scenie pojawili si? nowi przyjaciele: Beata Bednarz, Iga Miernik, Natalia Wilk.
Zwie?czeniem wieczoru by?o uwielbienie Boga za ?ycie. ?wiadectwo Tamary Przybysz z m??em i ma?ym Fryderykiem, rodziny Jajkiewiczów, Baronów i Tomasza Zubelewicza by?o dzi?kczynieniem za ?ycie i mi?o?? rodzinn?.

2008-05-22

Mimo bardzo ulewnego deszczu, na szósty Koncert Jednego Serca Jednego Ducha przyby?o bardzo wielu go?ci z ró?nych cz??ci Polski, a tak?e Ukrainy, Rosji, Ameryki Pó?nocnej czy Niemiec.
Uczestnicy i Organizatorzy Koncertu otrzymali specjalne b?ogos?awie?stwo Ojca ?wi?tego Benedykta XVI, którego tekst odczyta? ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny.
Nowo?ci? techniczn? Koncertu by? nowy telebim z w?asnym zasilaniem o powierzchni 48 m2 oraz dodatkowe wie?e z nag?o?nieniem. W opinii bardzo wielu uczestników tegoroczny Koncert by? najlepszym z dotychczasowych.

2007-06-07

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2007 zgromadzi? ok. 30 tys. uczestników. „Uros?a” scena, ustrojona brzozowymi drzewkami i przyby?o bardzo wielu go?ci, nie tylko w Podkarpacia i innych regionów Polski, ale tak?e z zagranicy.
Na koncert przyby? z rodzin? Tomasz Zubilewicz oraz O. Andrzej Bujnowski OP, od wielu lat zaanga?owany w propagowanie dzie? muzyki chrze?cija?skiej. Razem z ks. Januszem Kowalskim pracuj?cym w Stanach Zjednoczonych przyby? ks. Gregory Ramkissoon z Jamajki. Wielk? rado?ci? dla wspólnoty koncertowej by?a obecno?? 21 osobowej grupy z Moskwy. Oprócz artystów, którzy ju? wcze?niej uczestniczyli w koncercie JSJD na scenie pojawili si? nowi: Piotr Baron, Maciej ?cibor, Thomas Sanchez. Tak?e grupa muzyków filharmonii rzeszowskiej i szko?y muzycznej zosta?a powi?kszona o dodatkowych muzyków.
W ramach tegorocznego programu razem z wszystkimi animatorami wspólnego ?piewania wyst?pili studenci WSIiZ z Nigerii, Siostry Felicjanki z Przemy?la oraz zespó? Kana z Ukrainy. Tegoroczny koncert nawi?zywa? do Roku Biblii prze?ywanego w diecezji rzeszowskiej. Na ustawionej na scenie ambonce znajdowa?a si? ksi?ga S?owa Bo?ego. Pod koniec Koncertu by?y odczytywane fragmenty Pisma ?wi?tego. Koncert JSJD 2007 by? transmitowany w ca?o?ci przez Internet dzi?ki e-service WSIiZ oraz przez Radio Via. Od godz. 21.30 do 23.00 trwa?a transmisja w TV Trwam, za? TVP 3 Rzeszów retransmitowa?a Koncert w pó?niejszym terminie.

2006-06-15

Czwarty Koncert Jednego Serca Jednego Ducha okaza? si? wi?kszym i lepszym. Nie tylko wi?ksza by?a liczba uczestników koncertu (20 tys. osób), liczebniejszy by? chór (ponad 150 osób) i grupa filharmoników (26), rekordowa okaza?a si? liczba wykonanych utworów (27). Tradycyjnie, duchow? piecz? nad dzie?em koncertu sprawowa? ks. bp ordynariusz diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, obecny od pocz?tku do zako?czenia Koncertu. Tym razem artystom JSJD towarzyszy? znany muzyk ludowy, pan W?adys?aw Pogoda, który wykona? Suit? Rzeszowsk?.
Nowo?ci? Koncertu 2006 by?a scenografia. Zwiewne materia?y i dekoracyjna wiklina mia?y przypomina? wszystkim, ?e znajdujemy si? w Bo?ym ogrodzie. Ponadto pojawi?y si? specjalnie drukowane kartki pocztowe – pozdrowienia z rzeszowskiego Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, które uczestnicy mogli wysy?a? do swoich znajomych.
Oko?o 21.00 Plac Sybiraków roz?wietli? blask ponad 20 tysi?cy ?wieczek. Po 21.37 nad wyciszonym t?umem pop?yn??y s?owa papie?y: Jana Paw?a II o sercu, które jest miar? cz?owiecze?stwa i Benedykta XVI ze spotkania z m?odzie?? w Krakowie.

2005-05-26

Ju? po raz trzeci w Bo?e Cia?o, w rzeszowskim Parku Sybiraków Koncert Jednego Serca Jednego Ducha zgromadzi? kilkadziesi?t tysi?cy ludzi (ok. 20 tys.).
Na scenie, obok sta?ego sk?adu artystów pojawili si?: Mate.O, Piotr Wojtasik i Marta Florek. Go?ciem specjalnym by? biskup Franz Lackner z austriackiego Grazu.
Trzeci koncert dedykowany by? Ojcu ?wi?temu, którego Bóg powo?a? do siebie. Wszyscy uczestnicy spotkania dzi?kowali Bogu za osob? i pos?ug? Jana Paw?a II. Zaraz po od?piewaniu Apelu Jasnogórskiego, Lidia Pospieszalska zaintonowa?a „Bark?”. Tu? przed godzin? 21:37 na widowni zap?on??o setki ?wiec, jako znak duchowej jedno?ci z Ojcem ?wi?tym. Na telebimie pojawi?a si? twarz Jana Paw?a II, a z g?o?ników rozleg? si? jego g?os: „Musicie by? mocni moc? mi?o?ci, która jest pot??niejsza ni? ?mier?”.

2004-06-10

Kolejny Koncert Jednego Serca Jednego Ducha rozpocz?? si? o godzinie 19.00. Nad Rzeszowem wisia?y ci??kie, ciemne chmury, z których w ka?dym momencie móg? spa?? deszcz. Jednak nikogo nie odstraszy?a niesprzyjaj?ca aura i przed scen? przyby?y ponownie t?umy wiernych licz?c tym razem ponad 12 tys. osób.
Po raz pierwszy obok sceny pojawi? si? telebim, na którym wy?wietlane by?y teksty piosenek, a przebieg ca?ego koncertu rejestrowa?a TV Trwam.
Go??mi koncertu byli: Jaros?aw Moczulski, Bogus?awa Stoch-Kudasik i Magda Sternicka.

2003-06-19

Pierwszy Koncert Jednego Serca Jednego Ducha Jan Budziaszek nazwa? „koncertem swojego ?ycia”. To muzyczne spotkanie by?o niesamowitym prze?yciem dla tysi?ca Rzeszowian, ale nie tylko, bowiem pod scen? pojawi?o si? tak?e mnóstwo go?ci z Lublina, Krakowa, a nawet K?dzierzyna (??cznie ok. 8 tys. ludzi). Przez ca?y wieczór ludzie oddawali si? wspólnej radosnej modlitwie dla Jezusa i chyba nikt nie by? jeszcze ?wiadom tego jak wielka historia w?a?nie si? rozpocz??a.