Historia tego koncertu zacz??a si? w maju 1981 roku w Meksyku. […] Weszli?my w nocy do jednej z egzotycznych dla nas restauracji. Zaraz zwróci?em uwag? na to, ?e muzyka, która dobiega?a do naszych uszu, nie mia?a nic wspólnego z tzw. muzyk? knajpow?. […] Rozlega?a si? ona jednocze?nie z kilku punktów restauracji. Zacz??em bli?ej przygl?da? si? temu zjawisku i zauwa?y?em, ?e trzy- czteroosobowe orkiestry chodz? mi?dzy stolikami, co jaki? czas kto? ich zatrzymuje, wr?cza banknot i zamawia utwór. Uzgadniaj? szybko tonacj? i ten zamawiaj?cy zaczyna ?piewa?, a orkiestra mu akompaniuje.

Bardzo mocno odezwa?o si? we mnie stare jazzowe porzekad?o: „Je?li chcesz pos?ucha? dobrej muzyki, to sobie zagraj sam”. […] Tak powsta? pomys? na koncert – marzenie mojego ?ycia. Przez kilka lat, przy okazji spotka? w duszpasterstwach czy rekolekcji, opowiada?em o tym pozornie utopijnym marzeniu. Wszyscy z podziwem kiwali g?owami, ale nikt nie podejmowa? si? takiego zadania, aby to zorganizowa?. […]

W marcu 2002 roku ks. Mariusz Mik, który pe?ni w diecezji rzeszowskiej obowi?zki koordynatora ruchu Odnowy w Duchu ?wi?tym, zaprosi? mnie wraz z zespo?em Hallelujah Country Band, aby wspólnie poprowadzi? rekolekcje dla m?odzie?y […]. Opowiedzia?em mu o swoim marzeniu. Ks. Mariusz równie? marzy? o koncercie, w którym muzycy s?u?? swym kunsztem publiczno?ci i animuj? j? do wspólnego ?piewu i modlitwy. […]

Po roku zadzwoni? do mnie z wiadomo?ci?, ?e moje i jego marzenia chyba si? spe?ni?. Ks. Andrzej Cypry?, który pe?ni funkcj? duszpasterza akademickiego zapali? si? pomys?em na koncert […]. Przyjecha?em do Rzeszowa i spotka?em dwóch ksi??y, którzy zwariowali podobnie jak ja. Koncert b?dzie si? nazywa? „Jednego Serca Jednego Ducha”.

Szukali?my miejsca na koncert. W marcu tego roku na osiedlu Baranówka, tu? przy Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania i przy parafii Podwy?szenia Krzy?a, gdzie pracuj? nasi ksi??a, z inicjatywy prezydenta Rzeszowa urz?dzono przepi?kny park z alejkami, krzewami, kwiatami, jakby specjalnie dla tego koncertu. […]

Wybrane fragmenty pochodz? z ksi??ki Jana Budziaszka „Dzienniczek perkusisty IV”, Warszawa 2004.