Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha jest organizacj? non-profit. Powsta?a w 2017 roku z inicjatywy Jana Budziaszka, ks. Andrzeja Cyprysia oraz ks. Mariusza Mika. Nasza g?ówna dzia?alno?? koncentruje si? wokó? organizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, ale tak?e innych mniejszych wydarze? o charakterze kulturalnym czy spo?ecznym, jak cho?by wieczory patriotyczne, kol?dowanie, warsztaty, rekolekcje, pielgrzymki i wiele innych.

Do celów statutowych Fundacji nale?y dzia?alno?? na rzecz i w zakresie:

1) organizacji imprez kulturalnych promuj?cych kultur? chrze?cija?sk?;
2) podtrzymywania i upowszechniania polskiej tradycji katolickiej, piel?gnowania polsko?ci oraz rozwoju ?wiadomo?ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) ochrony i promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) dzia?alno?ci na rzecz twórców kultury;
5) dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwój kulturalny, w tym rozwój przedsi?biorczo?ci;
6) dzia?alno?ci wspomagaj?ca rozwój techniki, wynalazczo?ci i innowacyjno?ci oraz rozpowszechnianie i wdra?anie nowych rozwi?za? technicznych w dzia?alno?ci twórczej i kulturalnej,
7) przeciwdzia?ania uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym;
8) dzia?alno?ci charytatywnej;
9) dzia?alno?ci na rzecz równych praw osób niepe?nosprawnych;
10) nauki, szkolnictwa wy?szego, edukacji, o?wiaty i wychowania;
11) dzia?alno?ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami;
12) promocji i organizacji wolontariatu;
13) dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwój wspólnot i spo?eczno?ci lokalnych;
14) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic?;
15) dzia?alno?ci na rzecz rodziny, macierzy?stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16) dzia?alno?ci na rzecz organizacji pozarz?dowych oraz innych podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? po?ytku publicznego.

 

Dane rejestrowe Fundacji JSJD

Zarz?d Fundacji:
Ks. Andrzej Cypry?
Katarzyna Kotli?ska
Krzysztof Szmigiel

 

Adres:
Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
fundacja@jednegoserca.pl

 

KRS: 0000701950
NIP: 8133760174
REGON: 368660079

 

Rachunek bankowy
PEKAO: 21 1240 1792 1111 0010 7686 8350

 

Statut Fundacji Jednego Serca Jednego Ducha – Pobierz PDF