Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha jest organizacją non-profit. Powstała w 2017 roku z inicjatywy Jana Budziaszka, ks. Andrzeja Cyprysia oraz ks. Mariusza Mika. Nasza główna działalność koncentruje się wokół organizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, ale także innych mniejszych wydarzeń o charakterze kulturalnym czy społecznym, jak choćby wieczory patriotyczne, kolędowanie, warsztaty, rekolekcje, pielgrzymki i wiele innych.

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) organizacji imprez kulturalnych promujących kulturę chrześcijańską;
2) podtrzymywania i upowszechniania polskiej tradycji katolickiej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) ochrony i promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) działalności na rzecz twórców kultury;
5) działalności wspomagającej rozwój kulturalny, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6) działalności wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w działalności twórczej i kulturalnej,
7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
8) działalności charytatywnej;
9) działalności na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych;
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
12) promocji i organizacji wolontariatu;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
15) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Dane rejestrowe Fundacji JSJD

Zarząd Fundacji:
Ks. Andrzej Cypryś
Katarzyna Kotlińska
Krzysztof Szmigiel

 

Adres:
Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
fundacja@jednegoserca.pl

 

KRS: 0000701950
NIP: 8133760174
REGON: 368660079

 

Rachunek bankowy
PEKAO: 21 1240 1792 1111 0010 7686 8350

 

Statut Fundacji Jednego Serca Jednego Ducha – Pobierz PDF