fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

31 maja odbył się XVI Koncert JSJD w Rzeszowie!

31 maja 2018 r., w ?wi?to Bo?ego Cia?a odby? si? XVI Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Jak co roku Koncert obfitowa? w pe?ne wielbienia d?wi?ki, zaskakuj?ce i niebanalne aran?acje oraz nowych go?ci.

Nasza Rodzina JSJD powi?kszy?a si? nie tylko o kilka tysi?cy nowych uczestników (cho? na oficjalne ustalenia Policji wci?? jeszcze czekamy), ale tak?e wspania?ych artystów – przyjació?, którzy razem z nami uwielbiali Pana Boga na scenie. A byli to: Dariusz „Maleo” Malejonek, Andrzej Lampert, Katarzyna Lampert, Krzysztof Antokowiak, Karina Ba?dych, Adam Ba?dych, Joanna Srocka, Full Power Spirit oraz zespó? KANA z Ukrainy.

Koncert tradycyjnie poprowadzi? Jan Budziaszek. Nad fantastycznym brzmieniem czuwa? nasz niezast?piony kierownik muzyczny i g?ówny aran?er Marcin Pospieszalski, a na scenie towarzyszyli mu: Hubert Kowalski, Joachim Mencel, Robert Cudzich, Piotr Jankowski, Agnieszka Cudzich, Leopold Twardowski, Piotr Cudzich, Tamara Kasprzyk-Przybysz, Lidia Pospieszalska, Beata Bednarz, Katarzyna Bogusz, Pawe? Dusza, ks. Mykola Bystrytskyi, Miho Kurihara, Ma?gorzata Komorowska, Piotr Baron, Daniel Pomorski, Adeb Chamoun i Tomas Ceslis Sanchez.

W tym roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, na koncercie nie zabrak?o w?tków patriotycznych. Mnóstwo bia?o-czerwonych kwiatów zdobi?o nie tylko scen?, ale tak?e artystów. Uwielbienie w Parku Sybiraków rozpocz?li?my wy?piewaniem „Roty”, któr? zaaran?owa? i osobi?cie zadyrygowa? kierownik muzyczny koncertu – Marcin Pospieszalski. O zmroku ponownie wybrzmia?y wci?? aktualne s?owa ?wi?tego Jana Paw?a II, który w 1987 roku nawo?ywa? na B?oniach: „Teraz, kiedy tyle si? potrzeba narodowi, aby zachowa? wolno??, prosimy Ci?, Bo?e: nape?nij nas moc? Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufno?ci w Twoj? mi?o??… Wzbud? w narodzie ch?? do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolno?ci. Spraw, aby?my co dzie? stawali si? zdolni w?asnymi r?kami i spo?eczn? solidarno?ci?, wpatrzeni w tajemnic? Twojego Krzy?a, budowa? nasz? wspóln? przysz?o??.” Zanim biskupi udzielili wiernym b?ogos?awie?stwa, bp rzeszowski Jan W?troba zach?ci? do ci?g?ego dzi?kczynienia za woln? Polsk?.

Po?ród licznych go?ci tegorocznego wielbienia w Rzeszowie znale?li si? o. Leon Knabit z Ty?ca oraz ks. Zbigniew Kras, pe?ni?cy funkcj? kapelana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który przekaza? przedstawicielom Fundacji JSJD flag? Polski wraz z listem od prezydenta.

Jeste?my wdzi?czni Panu Bogu za dar Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, wszystkich ludzi, którzy przyczynili si? do tego dzie?a oraz za ka?d? osob?, która w tym dniu zjawi?a si? na placu lub uczestniczy?a w koncercie za po?rednictwem mediów, by wspólnie uwielbia? Pana i radowa? si? w Jego chwale.

Niech b?dzie Pan uwielbiony na wieki!

 

Patronat honorowy na koncertem sprawowali: Biskup Rzeszowski, Prezydent Miasta Rzeszowa, Marsza?ek Województwa Podkarpackiego i Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie.

Koncert by? transmitowany przez Telewizj? Trwam, kana? YouTube, Facebook, Rzeszów na ?ywo.pl, Katolick? Telewizj? Serbinów oraz przez rozg?o?nie radiowe: Katolickie Radio Via i Radio Fara. 

Wideo z transmisji on-line Koncertu JSJD 2018 mo?na obejrze? pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=iTu5aeCKFPM