fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Kalendarz wydarzeń JSJD

Lato dobiega ko?ca a to oznacza, ?e przed Rodzin? Jednego Serca Jednego Ducha wiele pi?knych wydarze?, a tym samym sporo pracy nad ich realizacj?.

Nasze tradycyjne poniedzia?kowe próby rozpoczynamy ju? 24 wrze?nia, kiedy przygotowywa? si? b?dziemy do promocji p?yty JSJD 2018 oraz Kongresu Ruchu Europa Christi, o którym wi?cej wspomnimy ju? nied?ugo. W tym celu spotkamy si? jeszcze 1 i 8 pa?dziernika 2018 r., a wszystkie próby odb?d? si? w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a, o godzinie 18.30.

14 pa?dziernika 2018 r. (niedziela) odb?dzie si? promocja p?yty Jednego Serca Jednego Ducha 2018. Wydarzenie to rozpoczniemy o godz. 12.00 Msz? ?wi?t? w ko?ciele OO. Bernardynów (Rzeszów, ul. Soko?a 8). Bezpo?rednio po niej odmówimy ró?aniec z rozwa?aniami Jana Budziaszka, a o 14.00 odb?dzie si? Agapa, koncert oraz prezentacja p?yty w Wojewódzkim Domu Kultury (Rzeszów, ul. Okrzei 7).

Ju? w kolejny poniedzia?ek 15 pa?dziernika rozpocznie si? Kongres Ruchu Europa Christi, który trwa? b?dzie do dnia nast?pnego. Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha w??czy si? w poniedzia?kowe wieczorne nabo?e?stwo, natomiast we wtorek uczestniczy? b?dzie w Eucharystii o godz. 17.00, z kolei po koncercie g?ównym prowadzi? b?dzie uwielbienie, ko?cz?ce ca?e wydarzenie.

22 pa?dziernika, 29 pa?dziernika oraz 5 listopada 2018 r., o godz. 18.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odb?d? si? próby chóru przed Wieczorem patriotycznym, który zaplanowany zosta? na dzie? 11 listopada 2018 r. (niedziela).

W grudniu rozpoczniemy prace nad organizacj? Kol?dowania z Rodzin? JSJD. Próby odb?d? si? w dniach: 10 grudnia, 17 grudnia, a tak?e 14 stycznia 2019 r., o godz. 18.30. Pokol?dowa? z JSJD b?dzie mo?na 20 stycznia 2019 r. (niedziela) o godz. 19.00. Szczegó?owe informacje podamy w pó?niejszym terminie.

Tradycyjnie w okolicach ferii zimowych Rodzina JSJD wyjedzie do Cz?stochowy, a tym razem termin ten przypad? na dni 9-10.02.2019 r. (sobota-niedziela). Nied?ugo pó?niej, bo na 14-22.02.2019 r. zaplanowana zosta?a pielgrzymka do Ziemi ?wi?tej.

W marcu 2019 r. odb?d? si? rekolekcje i warsztaty muzyczne Jednego Serca Jednego Ducha. Rozpoczniemy je Drog? Krzy?ow? w dniu 22.03.2019 r., któr? tradycyjnie poprowadzi Jan Budziaszek. Próba chóru przed Drog? Krzy?ow? odb?dzie si? 18 marca 2019 (poniedzia?ek). Rekolekcje JSJD potrwaj? do 24 marca 2019 r. a miejscem rekolekcji jest Dom Rekolekcyjny b?. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie.

Oczywi?cie to nie wszystko, ale o tym pó?niej 🙂

B?d?cie z nami i ?led?cie nas w mediach spo?eczno?ciowych.