fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Odbył się II Międzynarodowy Kongres Europa Christi

W dniach 15-16 pa?dziernika w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce odby? si? II Mi?dzynarodowy Kongres Ruchu “Europa Christi”, którego wspó?organizatorem by?a Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha. Rzeszowskie wydarzenie by?o jednak tylko cz??ci? ca?ego Kongresu, który obejmowa? równie? inne miasta: Warszaw?, Cz?stochow?, Lublin, ?ód? i Kraków.

Celem Ruchu Europa Christi jest odbudowanie chrze?cija?skiego charakteru Europy. Ruch zrodzi? si? w ubieg?ym roku z inicjatywy infu?ata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego „Niedziela”. Pierwszy Kongres odby? si? w pa?dzierniku 2017 r. w trzech miastach: Cz?stochowie, ?odzi i Warszawie, a zaproszonych na niego zosta?o ponad 40 wybitnych osobowo?ci, m.in. kard. Stanis?aw Dziwisz, kard. Robert Sarah – prefekt watyka?skiej Kongregacji ds. Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentów czy abp Kyrillos Kamal William Samaan z Ko?cio?a katolickiego obrz?dku koptyjskiego w Egipcie.

Tegoroczna edycja Kongresu odby?a si? pod has?em „Wizja Europy w uj?ciu Jana Paw?a II”.

Kongres w Rzeszowie rozpocz?? si? 15 pa?dziernika o godz. 18.00 spotkaniem pt. „M?odzi w Europie”. Nast?pnie o godzinie 20.00, Jan Budziaszek poprowadzi? modlitw? za Europ? w towarzystwie Chóru i Orkiestry Jednego Serca Jednego Ducha.

We wtorek 16 pa?dziernika o godz. 15.30 mia?o miejsce spotkanie pt. „?w. Jan Pawe? II patronem Europy”. Po panelach, o godz. 17.15, odby?a si? Eucharystia dzi?kczynna w 40. rocznic? wyboru kardyna?a Karola Wojty?y na papie?a, a o godz. 20.00 ostatni punkt programu – projekt muzyczny „Dekalog” pod kierownictwem Marcina Pospieszalskiego. Podczas koncertu wyst?pili: : Michael Patrick Kelly (Irlandia), Dariusz „Maleo” Malejonek, Robert „Litza” Friedrich, Andrzej Lampert, Józef Skrzek, Levi Sakala (Zambia), O. Stan Fortuna (USA), Piotr ?ukaszewski, Przemys?aw „Hans” Frencel, Marcin Spenner, Hrystyna Pidlisetska (Ukraina), Adeb Chamoun (Syria), Polski Chór Kameralny pod dyrekcj? Jana ?ukaszewskiego, Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej.

Transmisj? z wydarzenia mo?na obejrze? na oficjalnym profilu Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha na facebook.pl (https://www.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/videos/1933192566974691/)