fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Pielgrzymka na Jasną Górę

Czas pielgrzymowania to czas niezwyk?y dla Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha. Co roku odwiedzamy Jasn? Gór?, aby Matce Bo?ej zawierzy? kolejny koncert i okres przygotowa?. Jest to równie? pielgrzymowanie dzi?kczynne za dotychczasowe owoce dzie?a JSJD i wszelkie b?ogos?awie?stwa.

Tym razem do Cz?stochowy wybrali?my si? w dniach 10-11.02., odwiedzaj?c najpierw przyjació? ze Wspólnoty Betlejem, których go?cili?my na tegorocznym koncercie w Bo?e Cia?o. Na Jasnej Górze mieli?my równie? okazj? uczestniczy? we mszy ?wi?tej koncelebrowanej przez ks. kard. Ernesta Simoni, kap?ana z archidiecezji Szkodra-Pult w Albanii. Ksi?dz kardyna? przez wiele lat by? prze?ladowany przez komunistyczny re?im Envera Hod?y; wi?ziony przez 28 lat i torturowany; dwukrotnie skazany na ?mier?. Ocala? cudem – jak mówi, dzi?ki Matce Naj?wi?tszej i modlitwie ró?a?cowej.

Wspania?y, g??boki czas pielgrzymowania zako?czyli?my odwiedzinami w Ty?cu, gdzie spotkali?my si? z ojcem Leonem Knabitem.

Wdzi?czni Panu Bogu za b?ogos?awiony czas pielgrzymki, umocnieni i pe?ni si? pracujemy przy nowej edycji koncertu.