fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

26.11.2019

Jan Budziaszek uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

26 listopada 2019 r. Województwo Podkarpackie obchodzi?o uroczysto?ci zwi?zane z jubileuszem 20-lecia samorz?du województwa. Z tej okazji w Filharmonii Podkarpackiej im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie odby?a si? gala, podczas której zosta?y wr?czone odznaczenia pa?stwowe i medale przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dud?.

W?ród uhonorowanych znalaz? si? Jan Budziaszek, który otrzyma? wyj?tkowe odznaczenie, jakim jest Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zas?ugi po?o?one w s?u?bie pa?stwu i spo?ecze?stwu, a zw?aszcza za wybitne osi?gni?cia w dzia?alno?ci publicznej podejmowanej z po?ytkiem dla kraju, w tym za wybitn? twórczo?? artystyczn?.

Wieczór zwie?czy? koncert – „Carmina Burana” Carla Orffa w wykonaniu trzech podkarpackich chórów, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej oraz utalentowanych solistów i muzyków.

Jeste?my niezwykle dumni z takiego wyró?nienia dla Jana Budziaszka.