fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

02.06.2019

Koncert „Wsłuchiwać się w Papieża” z Rodziną JSJD

40 lat temu Jan Pawe? II przyby? do ojczyzny na plac Zwyci?stwa w Warszawie i dlatego te? Koncert „Ws?uchiwa? si? w papie?a” nie móg? odby? si? nigdzie indziej, czyli na dzisiejszym pl. J. Pi?sudskiego. Multimedialne widowisko muzyczne rozpocz??o si? 2 czerwca o godz. 20:30 i trwa?o blisko 2 godziny.

Podczas koncertu mo?na by?o us?ysze? wa?ne i znacz?ce dla Polski utwory, jak i równie? te, które w szczególny sposób ukocha? ?wi?ty papie?-Polak. Na koncert prowadzony przez Ma?gorzat? Ko?uchowsk? i Macieja Musia?a sk?ada?y si? wspó?czesne interpretacje utworów, które wykonali wspaniali arty?ci, a w?ród nich m.in. Stanis?awa Celi?ska, Krzysztof Cugowski, Ryszard Rynkowski, Agnieszka Musia?, Agnieszka Cudzich, Kamil Bednarek, Andrzej Lampert, Halina M?ynkowa, Natalia Kukulska, zespo?y Zakopower, Golec uOrkiestra, Dawid Kwiatkowski czy Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Solistom towarzyszy? zespó? NewLife’m, chór Jednego Seca Jednego Ducha i Polski Chór Kameralny. Nad ca?o?ci? artystyczn? czuwa? niezast?piony Marcin Pospieszalski – g?ówny aran?er i dyrektor muzyczny JSJD. Ca?o?? uzupe?nia?y wybrane materia?y archiwalne, fragmenty homilii i przemówie? Jana Paw?a II.

Wsparcie mecenasów koncertu, w tym grupy Lotos i PZU, oraz Fundacji PZU – partnera wydarzenia, pozwoli?o na organizacj? koncertu jako widowiska otwartego, bezp?atnego. W transmisj? zaanga?owa?y si? te? stacje telewizyjne i radiowe. Koncert mo?na by?o obejrze? na ?ywo mi?dzy innymi na antenach TVP i Polsatu, a tak?e wys?ucha? w Polskim Radiu oraz Radiu Plus.

Dzi?kujemy przede wszystkim Marcinowi Pospieszalskiemu, za którego spraw? reprezentacja chóru Jednego Serca Jednego Ducha mog?a uczestniczy? w tak wa?nym wydarzeniu kulturalnym. Dzi?kujemy organizatorom, sponsorom i artystom za wspania?? wspó?prac? i ich wk?ad w to wyj?tkowe dzie?o.

Niech b?dzie Pan uwielbiony za Koncert „Ws?uchiwa? si? w papie?a”, wszystkich ludzi, którzy tworzyli go z nami i wszystkich tych, którzy ?piewem, modlitw?, sam? obecno?ci? towarzyszyli nam na pl. J. Pi?sudskiego w Warszawie lub przed telewizorami. Dobrze, ?e byli?my razem ☺️

?wi?ty Janie Pawle II, módl si? za nami!

Ca?y Koncert mo?na ods?ucha? i obejrze? pod linkiem