fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

BIBLIA POLSKA z udziałem JSJD

Kilka dni temu niewielka grupa chórzystów i muzyków Jednego Serca Jednego Ducha wzi??a udzia? w niezwyk?ym projekcie, które zrealizowano w ?odzi przy wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Muza Dei. 

Projekt BIBLIA POLSKA, to niebywa?e widowisko muzyczne i multimedialne, którego organizatorami s? Niepodleg?a oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wydarzeniu wzi?? udzia? kameralny chór Jednego Serca Jednego Ducha i Strefy Chwa?y. Kierownikiem muzycznym projektu by? Marcin Pospieszalski. Kierownikiem orkiestry, któr? równie? tworzyli muzycy JSJD – Hubert Kowalski. 

Jak pisz? sami organizatorzy: 
„Biblia Polska to spójne narracyjnie widowisko muzyczne, które dotyka esencjonalnie duszy polskiej i odpowiada na kluczowe pytania dotycz?ce naszej to?samo?ci. 
To teksty kluczowych poetów ubrane w wyrafinowan? form? plastyczn?. To mo?liwo?? poczucia tego, w czym tkwi wyj?tkowo?? naszego ?wiata postrzegania.”

Sam koncert b?dzie mo?na obejrze? w TVP ju? ca?kiem nied?ugo, o czym oczywi?cie natychmiast poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz w mediach spo?eczno?ciowych.

Niech b?dzie chwa?a Panu, za mo?liwo?? wspó?tworzenia tego dzie?a!

Fot. Piotr Babisz