fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

11.11.2020

Koncert „BoguChwała Niepodległej” już 11. listopada

Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha zaprasza na wyj?tkowy koncert „BoguChwa?a Niepodleg?ej”, który odb?dzie si? 11 listopada 2020 r. o godz. 19.00, w Ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa BPA w Boguchwale (ul. Suszyckich 3).

Koncert jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, a ze wzgl?du na sytuacj? epidemiologiczn? w kraju odb?dzie si? on na ?ywo oraz on-line. Uczestnictwo w nim jest bezp?atne.

Udzia? na ?ywo
Ilo?? miejsc jest ograniczona (30). Wymagana rejestracja na stronie: jednegoserca.pl/BoguChwalaNiepodleglej

Transmisja on-line na ?ywo na
https://youtube.com/jednegoserca.pl
https://facebook.pl/jednego.serca.jednego.ducha
a tak?e na stronie g?ównej Koncertu (jednegoserca.pl).

 

 

Celem koncertu jest zwi?kszenie zaanga?owania mieszka?ców Rzeszowa i Podkarpacia w ?wi?towanie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Podczas koncertu ka?dy b?dzie mia? czas na chwil? refleksji nad faktem, ?e najwy?sz? warto?ci? dla Polaka powinna by? wolna i niepodleg?a Ojczyzna oraz wolno??, któr? powinni?my piel?gnowa? przez kolejne pokolenia.

Partner koncertu: Gmina Miasto Boguchwa?a.

Koncert jest cz??ci? realizowanego przez Fundacj? Jednego Serca Jednego Ducha Zadania pn. „Dla Niepodleg?ej – Talent, ?wiadectwo, Koncert”. 

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze ?rodków Programu Wieloletniego NIEPODLEG?A na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodleg?a”.