fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

20.09.2020

Koncert JSJD 2020 Live

Zapraszamy na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020, który odb?dzie si? 20 wrze?nia 2020 r. o godz. 18:00 w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie. ?piewamy najpi?kniejsze pie?ni i piosenki religijne uwielbiaj?c Pana Boga w wielkiej Rodzinie Jednego Serca Jednego Ducha.

W tym roku z racji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zachowujemy zasady zapewniaj?ce bezpiecze?stwo artystów i uczestników Koncertu. Liczba uczestników jest ograniczona do 5000. Uczestnictwo w Koncercie jest mo?liwe tylko wcze?niejszej rejestracji na stronie: https://jednegoserca.pl/koncert-2020 . Maj?c na uwadze ograniczon? liczb? miejsc, w razie rezygnacji prosimy o krótk? informacj? na adres: fundacja@jednegoserca.pl. Dzi?kujemy! 

Udaj?c si? na Koncert nale?y zapozna? si? z REGULAMINEM oraz wzi?? ze sob?:

1. Wydrukowany bilet, który otrzymaj? Pa?stwo w formie elektronicznej po zarejestrowaniu si? na wydarzenie
2. Uzupe?nione i podpisane o?wiadczenie o stanie zdrowia w dniu Koncertu – POBIERZ

Wst?p na imprez? jest bezp?atny. Przy wej?ciu na plac koncertowy uczestnicy okazuj? bilet rejestracji, ankiet? o stanie zdrowia, podlegaj? dezynfekcji r?k, badaniu temperatury cia?a, okazuj? lub je?li nie maj? otrzymuj? maseczki/przy?bice.

Uczestnicy maj? obowi?zek zakrywania ust i nosa, zachowania odleg?o?ci co najmniej 1,5 m od innych osób, z wyj?tkiem uczestnika z dzieckiem poni?ej 13 roku ?ycia, osoby z orzeczeniem niepe?nosprawno?ci, z orzeczeniem potrzeby kszta?cenia specjalnego, lub osoby, która ze wzgl?du na stan zdrowia nie mo?e porusza? si? samodzielnie lub osób wspólnie zamieszkuj?cych lub gospodaruj?cych. 

 

Dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz?cych z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dop?at ustanowionych w grach obj?tych monopolem pa?stwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, zrealizowanego przez Instytut Muzyki i Ta?ca

 

 

Dofinansowano z bud?etu Gminy Miasto Rzeszów