fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

20.09.2020

Za nami 18-sty Koncert JSJD – zdjęcia

Niech b?dzie chwa?a i cze??, i uwielbienie! Niech b?dzie chwa?a i cze?? Jezusowi!

20 wrze?nia 2020 r. odby? si? d?ugo wyczekiwany Koncert Jednego Serca Jednego Ducha NA ?YWO.
Technicznie rzecz bior?c – drugi, po wydarzeniu on-line w Uroczysto?? Bo?ego Cia?a, koncert w tym roku.

Spotkali?my si? o 18.00 w rzeszowskim Parku Sybiraków, aby muzyk? i ?piewem uwielbi? Najwy?szego Boga.

O pi?knie i sile wspólnoty Jednego Serca Jednego Ducha mo?na mówi? wiele, jednak s?owa s? niczym wobec faktycznego jej do?wiadczenia. Co roku nasza Rodzina powi?ksza?a si? o kolejne tysi?ce uczestników gromadz?cych si? na placu koncertowym, który dos?ownie zadziwia? nas swoj? obszerno?ci?. Tym razem z powodu panuj?cej pandemii SARS-COV-2, koncert JSJD móg? odby? si? tylko przy ograniczonej liczbie uczestników (max. 5 tys.) i po wcze?niejszej ich rejestracji internetowej.

W tak specyficznym i niepewnym momencie naszej historii Koncert Jednego Serca Jednego Ducha sta? si? dla nas ogromnym darem i wielk? ?ask?. Dzi?kujemy Bogu za to b?ogos?awie?stwo. Mimo to, a mo?e w?a?nie dlatego, tak cz?sto ze sceny pada?y s?owa nawi?zuj?ce do pokuty i oczyszczania sumie?. Jan Budziaszek, wprowadzaj?c nas do fragmentu homilii ?w. Jana Paw?a II, nawo?ywa?, aby Bóg zes?a? nam Jonasza, który przekona nas o naszej grzeszno?ci i zacznie skutecznie wzywa? ludzko?? do pokuty i nawrócenia.

W drugiej cz??ci koncertu wybrzmia?y s?owa ?wi?tego papie?a Polaka, który pod szczytem Jasnej Góry w 1983 r. mówi?: „(…) Mamy te? ró?ne ludzkie s?abo?ci, wady i grzechy, i to grzechy ci??kie, o których stale musimy pami?ta? — i stale z nich si? wyzwala?… Ale — drodzy bracia i siostry, umi?owani rodacy, w?ród tego wszystkiego mamy na Jasnej Górze Matk?. Jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej. Jest to Matka wymagaj?ca — tak jak ka?da dobra matka jest wymagaj?ca. Jest to jednak równocze?nie Matka wspomagaj?ca: w tym si? wyra?a pot?ga Jej macierzy?skiego Serca.”


 

Wyj?tkowa 18-sta edycja koncertu JSJD w jesiennej oprawie oby?a si? te? z uwzgl?dnieniem wielu zmian organizacyjnych, które wynikn??y z konieczno?ci dostosowania si? do obowi?zuj?cych obostrze? sanitarnych i epidemiologicznych.

Organizatorem Koncertu JSJD 2020 by?a Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha przy wspó?pracy z Województwem Podkarpackim, a tak?e Odnow? w Duchu ?wi?tym, Duszpasterstwem Akademickim Wy?szej Szko?y i Zarz?dzania w Rzeszowie, PRO JSJD Sp. z o.o., Rycerzami Kolumba oraz zwi?zkiem Strzeleckim STRZELEC.

Patronat honorowy nad koncertem obj?li: Biskup Rzeszowski, Prezydent Miasta Rzeszowa, Marsza?ek Województwa Podkarpackiego, Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie oraz Starosta Rzeszowski.

W Koncercie udzia? wzi?li: Jan Budziaszek, Hubert Kowalski, Beata Bednarz, Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel, Agnieszka Musia?, Robert Cudzich, Piotr Jankowski, Edyta Golec, ?ukasz Golec, Pawe? Golec, Agnieszka cudzich, Piotr Cudzich, Leopold Twardowski, Barbara Pospieszalska, Katarzyna Bogusz, Justyna Kopiszka, Krzysztof Antkowiak, Pawe? Dusza, Ma?gorzata Komorowska, Natalia Kawalec, Maja Kap?on, Marcin Spenner, Piotr ?ukaszewski, ?ukasz Kluczniak, Daniel Pomorski, Tomas Celis Sanchez, FULL POWER SPIRIT a tak?e Orkiestra i Chór Jednego Serca Jednego Ducha,

 


 

 

Koncert na ?ywo transmitowa?a Telewizja TRWAM, pe?ni?ca równie? funkcj? patrona medialnego wydarzenia.

Ponad 3-godzinne Spotkanie JSJD w Parku Sybiraków mo?na teraz obejrze? pod linkiem:

YOUTUBE:

FACEBOOK:

Zapraszamy na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020, który odbędzie się 20 września 2020 r. o godz. 18:00 w Parku…

Opublikowany przez Koncert Jednego Serca Jednego Ducha Piątek, 18 września 2020


 

Ju? teraz zapraszamy do obejrzenia zdj?? z Koncertu JSJD 2020 autorstwa Tadeusza Po?niaka.

K4A2937

 


 

 

Dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz?cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Ta?ca

Dofinansowano z bud?etu Gminy Miasto Rzeszów

Dofinansowano z bud?etu Województwa Podkarpackiego