fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

23.10.2020

Zagłosuj na JSJD ’21!

Kochana Rzeszowska Rodzino Jednego Serca Jednego Ducha,

zach?camy Was bardzo do wzi?cia udzia?u w g?osowaniu w ramach Rzeszowskiego Bud?etu Obywatelskiego na rok 2021.

 

Je?li jeste? mieszka?cem Rzeszowa, w Parku Sybiraków czujesz si? jak w domu, a Uroczysto?ci Bo?ego Cia?a nie wyobra?asz sobie bez Koncertu JSJD – mo?esz nam pomóc! 

Od 23 pa?dziernika do 2 listopada b?dzie trwa?o g?osowanie w ramach Rzeszowskiego Bud?etu Obywatelskiego na rok 2021.

Nasz koncert znalaz? si? na li?cie projektów, które mog? zosta? wsparte dzi?ki funduszom miasta Rzeszowa. 

G?osowanie odb?dzie si? w formie elektronicznej – za po?rednictwem elektronicznej karty do g?osowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl; a tak?e papierowej – za po?rednictwem karty go g?osowania (mo?esz pobra? j? z BIP-u, b?d? w punkcie do g?osowania; kart? nale?y wrzuci? osobi?cie do urny, po wcze?niejszej weryfikacji dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem. UWAGA! Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie o?wiadczenia, zawartego w karcie do g?osowania).

Liczba i lokalizacja punktów do g?osowania w formie papierowej, elektronicznej, a tak?e terminy, w których b?d? czynne.

 • 5 punktów do g?osowania w ramach Rzeszowskiego Bud?etu Obywatelskiego na 2021r., w których mo?na g?osowa? w formie papierowej w terminie od 23 pa?dziernika do dnia 2 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urz?du Miasta Rzeszowa:
  – Kancelaria Ogólna Urz?du Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,
  – Punkt Obs?ugi Mieszka?ców Urz?du Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „NOWY ?WIAT”, ul. Krakowska 20,
  – Punkt Obs?ugi Mieszka?ców Urz?du Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,
  – Punkt Obs?ugi Mieszka?ców Urz?du Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, Al. Rejtana 65,
  – Punkt Obs?ugi Mieszka?ców Urz?du Miasta Rzeszowa w Galerii RZESZÓW, Al. Pi?sudskiego 44.
 • 2 punkty do g?osowania w ramach Rzeszowskiego Bud?etu Obywatelskiego na 2021 r., w których mo?na g?osowa? w formie papierowej. We wskazanych punktach mo?na uzyska? równie? wsparcie w g?osowaniu w formie elektronicznej. Punkty b?d? czynne w godzinach pracy urz?du:
  – Punkt Informacyjny Urz?du Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,
  – Punkt Informacyjny Urz?du Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Osoba uprawniona do udzia?u w konsultacjach mo?e odda? g?os na jedno zadanie w ka?dej z trzech Kategorii.

 

 

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha znajdziesz w KATEGORII III, NR 49.

 

Zapraszamy Was bardzo do wzi?cia udzia?u w miejskim g?osowaniu i oddaniu g?osu na Koncert JSJD ’21.

Szcz??? Bo?e!