fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Odbył się 19-sty Koncert JSJD – ZDJĘCIA

Chwalimy Najwy?szego Boga za dar Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha 2021!

3 czerwca 2021 r. w Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa odby? si? 19-ty Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Jak co roku wydarzenie mia?o miejsce w Parku Sybiraków w Rzeszowie, lecz tym razem odby?o si? bez udzia?u publiczno?ci na placu koncertowym.

Ju? w ubieg?ym roku, z racji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizatorzy musieli zmierzy? si? z trudno?ciami wynikaj?cymi z ogranicze? sanitarnych, a tradycyjny ju? Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Bo?e Cia?o móg? odby? si? jedynie on-line. Koncert g?ówny, który na ?ywo mia? zawita? w Rzeszowie przeniesiono na wrzesie?. Jego realizacja by?a mo?liwa przy ?cis?ych obostrzeniach sanitarnych i maksymalnej liczbie uczestników w wysoko?ci 5 tys.

Tegoroczny Koncert Jednego Serca Jednego Ducha b?dzie odby? si? równie? jako wydarzenie on-line, jednak tym razem wszyscy arty?ci wyst?pili na jednej scenie w rzeszowskim Parku Sybiraków na ?ywo. Transmisje LIVE b??y nadawane na kanale TV TRAWAM, a ponadto za po?rednictwem internetu na:
– https://jednegoserca.pl/transmisja
– https://youtube.com/jednegosercapl
– https://facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha

Pomimo trudno?ci organizacyjnych, Koncert Jednego Serca Jednego Ducha by? prawdziwym spotkaniem wspólnoty, która rozsiana w ró?nych cz??ciach Polski i ?wiata muzyk? i ?piewem uwielbi?a Najwy?szego Boga.

Wydarzenie poprowadzi? Jan Budziaszek – pomys?odawca Koncertu, perkusista zespo?u Skaldowie. Kierownikiem muzycznym i g?ównym aran?erem by? Marcin Pospieszalski, natomiast kierownikiem chóru i orkiestry Hubert Kowalski. Na scenie pojawi?o si? wielu znakomitych artystów, a go?cili?my m.in.: Beat? Bednarz, Andrzeja Lamperta, Józefa Skrzeka, Zespó? New Life’m, Lidi? Pospieszalsk?, Tony’ego Melendez’a, Darka „Maleo” Malejonka, Leopolda Twardowskiego, Agnieszk? Cudzich, Agnieszk? Musia?, ks. Kub? Bartczaka, Basi? Pospieszalsk?, Paw?a Dusz?, Kasi? Bogusz, Justyn? Kopiszk?, Anet? Nurcek oraz Marcina Spennera.

Organizatorem Koncertu by?a Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha, za? wspó?organizatorem Województwo Podkarpackie przy wsparciu Duszpasterstwa Akademickiego WSIiZ, Odnowy w Duchu ?wi?tym Diecezji Rzeszowskiej, Rycerzy Kolumba i Zwi?zku Strzeleckiego Strzelec.

Koncert dofinansowano ze ?rodków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodz?cych z funduszu promocji kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Ta?ca.
Dofinansowano z bud?etu Gminy Miastu Rzeszów.
Dofinansowano z bud?etu Województwa Podkarpackiego.
Dzia?anie „wsparcie artystów polskich i zagranicznych w profilaktyce Covid-19” podczas Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha 2021 dofinansowano ze ?rodków Polskiej Fundacji Narodowej.