fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Stalowa Wola Jednego Serca

15. sierpnia w ?wi?to Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Stalowej Woli odby? si? niezwyk?y Koncert Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha. Koncert historyczny, bowiem jak dot?d wyst?p tak wielu artystów z niemal pe?nym programem muzycznym nie by? prezentowany w ?adnym innym mie?cie. 

Rodzina JSJD zago?ci?a na Nadsa?skich B?oniach na zaproszenie J. E. Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza oraz Prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbere?nego.

Spotkali?my si? Stalowej Woli w rocznic? Cudu nad Wis??, aby podzi?kowa? Bogu za ponad tysi?cletni? opiek? nad naszym Narodem. Jak zaznaczy? Jan Budziaszek otwieraj?c Koncert, w ca?ej historii naszego narodu, zawsze w najtrudniejszych momentach zwracali?my si? do Pana prosz?c o ratunek i zbawienie za przyczyn? naszej Królowej – Naj?wi?tszej Maryi Dziewicy. I tym razem znów stajemy przed Panem prosz?c o to, aby w ko?cu wola Bo?a sta?a si? wol? ka?dego z nas. 

Kierownikiem muzycznym Koncertu by? Marcin Pospieszalski. Chórem i orkiestr? dyrygowa? Hubert Kowalski, a na scenie wyst?pili równie?: Jan Budziaszek, Beata Bednarz, Józef Skrzek, Lidia Pospieszalska, Agnieszka Cudzich, Agnieszka Musia?, Anielka Kotli?ska, José Antonio Meléndez, Robert Cudzich, Leopold Twardowski, Pawe? Dusza, Marcin Spenner, Aneta Nurcek, Justyna Kopiszka,  ks. Jakub Bartczak, Piotr ?ukaszewski, Andrzej Winiarz, Tomas Celis Sanchez, ?ukasz Kluczniak, Daniel Pomorski, Piotr Cudzich, Kamil Cudzich, Miko?aj Pospieszalski, Bartek Kalinka, Orkiestra i Chór kameralny Jednego Serca Jednego Ducha.

Koncert transmitowany by? na ?ywo na kanale TV TRWAM, a tak?e za po?rednictwem internetu. Nagranie wci?? mo?na obejrze? pod linkiem: 
– https://youtube.com/jednegosercapl

lub
– https://facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha