fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

16.06.2022

XX edycja Koncertu JSJD – ZDJĘCIA

Kochana Rodzino Jednego Serca Jednego Ducha!

Jak to dobrze, ?e znów mogli?my spotka? si? w Parku Sybiraków, by razem uwielbi? Boga muzyk? i ?piewem!

16.czerwca 2022 r. w Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Pana Jezusa odby? si? 20-ty Koncert Jednego Serca Jednego Ducha – pierwsze po pandemii otwarte spotkanie Rodziny JSJD. Pomimo niesprzyjaj?cych prognoz pogodowych, na placu zjawi?y si? dziesi?tki tysi?cy wiernych. Nie przestraszy? ich te? sam deszcz, który w ko?cu pojawi? si? w momencie rozpocz?cia koncertu i towarzyszy? niemal do samego ko?ca. W strugach deszczu sta?o tysi?ce najwytrwalszych uczestników, co budzi?o nasz podziw i wielk? wdzi?czno??.

Na scenie JSJD pojawili si? wybitni muzycy i arty?ci, którym oczywi?cie towarzyszy? chór i orkiestra Jednego Serca Jednego Ducha pod batut? Huberta Kowalskiego. Muzyka skomponowana i zaaran?owana zosta?a przez Marcina Pospieszalskiego – Kierownika muzycznego Koncertu. W?ród go?ci sceny JSJD znale?li si?: Jan Budziaszek, Beata Bednarz, Andrzej Lampert, Joachim Mencel, Agnieszka Musia?, Robert Cudzich, Piotr Jankowski, Lidia Pospieszalska, Volney Morgan, Krzysztof Szczypu?a, Agnieszka Cudzich, Piotr Cudzich, Leopold Twardowski, Rafa? Maciejewski, Viola Brzezi?ska, Barbara Pospieszalska, Pawe? Dusza, Katarzyna Bogusz, Justyna Kopiszka, Aneta Nurcek, Marcin Spenner, Arkadio, Ma?gorzata Komorowska, Barbara Trzonkowska-Pospieszalska, Piotr ?ukaszewski, Miko?aj Pospieszalski, Nikodem Pospieszalski, Kamil Cudzich, ?ukasz Kluczniak, Daniel Pomorski, Józef Zatwarnicki, Tomas Celis Sanchez, Adeb Chamoun, Szymon Tadla, Stanis?aw Tadla, Hrystyna Pidlisetska, Klara Walicka, Zahar Valaha, Oleksii Kaplunskyi, Anastasiya Voytyuk, kapela Bandurzystek „ZORIANYCIA” ze Lwowa.

Prowadzenie Koncertu podczas tak usilnego deszczu i wiatru by?o nie lada wyzwaniem, czego do?wiadczyli nie tylko uczestnicy na placu, ale równie? muzycy i ich instrumenty. Koncert mimo wszystko odby? si? i wybrzmia? w ca?o?ci, a schodz?cy ze sceny arty?ci mieli poczucie ogromnej Bo?ej mocy towarzysz?cej podczas ca?ego wydarzenia.

Jeste?my przekonani, ?e ten czas DA? NAM PAN, a deszcz ten by? istnym wylaniem Bo?ej ?aski.

………………………

Tegoroczny Koncert transmitowany by? na ?ywo w TV TRWAM oraz przez Radio FARA. Mo?na odtworzy? go na nast?puj?cych kana?ach:

– YouTube:
https://www.youtube.com/user/jednegosercapl/live

– Facebook:
https://www.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/

………………………

Organizatorem wydarzenia by?a Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha. Wspó?organizatorem – Województwo Podkarpackie, które uznaj?c koncert za kluczowy w promocji województwa wspar? obs?ug? logistyczn? pobytu artystów i zespo?ów. W wydarzeniu pomogli: Odnowa w Duchu ?wi?tym, Duszpasterstwo Akademickie WSIiZ, PRO JSJD Sp. z.o.o, Rycerze Kolumba, Wojownicy Maryi i Zwi?zek Strzelecki „Strzelec”.  Za obj?cie patronatu honorowego koncertu dzi?kujemy: Biskupowi Rzeszowskiemu, Prezydentowi Miasta Rzeszowa, Marsza?kowi Województwa Podkarpackiego, Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie, a tak?e Staro?cie Rzeszowskiemu.

Tegoroczn? edycj? Koncertu dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz?cych z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Ta?ca oraz z bud?etu Gminy Miasto Rzeszów. Dzia?anie Solidarni z Ukrain? na Koncercie Jednego Serca Jednego Ducha 2022  dofinansowano za? ze ?rodków Polskiej Fundacji Narodowej.

 

Zobaczcie zdj?cia autorstwa (oczywi?cie) Tadeusza Po?niaka