fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

Bezpieczeństwo

Podczas Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha 2022 prosimy o stosowanie się do wszelkich wytycznych z zakresu zachowania bezpieczeństwa, które reguluje poniższy Regulamin, a także innych bieżących poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022

Miejsce Imprezy: Rzeszów, os. Baranówka, Park Sybiraków      Termin imprezy: 16 czerwca 2022 r.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022” przebywające na terenie Parku Sybiraków są zobowiązane do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

1) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

2) osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe i ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,

3) osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,

4) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu, bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że osoba próbuje wnieść na teren imprezy zabronione środki lub przedmioty),

5) małoletnich, bez dorosłych opiekunów.

2. Z terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które:

1) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

2) pomimo zakazu wniosły w/w środki bądź narzędzia,

3) zostały wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe.

3. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.

4. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym osoby wymienione w § 2 pkt. 1 – 3 zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Za osoby małoletnie przebywające na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Parku Sybiraków jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku, w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

1) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

2) unikać paniki,

3) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

4) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

5) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

8. Kto nie wykonuje polecenia Porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł, oraz może być pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.