fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

FAQ – ODPOWIADAMY NA WASZE PYTANIA

Zapraszamy na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020, który odb?dzie si? 20 wrze?nia 2020 r. o godz. 18:00 w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie. ?piewamy najpi?kniejsze pie?ni i piosenki religijne uwielbiaj?c Pana Boga w wielkiej Rodzinie Jednego Serca Jednego Ducha.

W tym roku z racji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zachowujemy zasady zapewniaj?ce bezpiecze?stwo artystów i uczestników Koncertu. Liczba uczestników jest ograniczona do 5000. Uczestnictwo w Koncercie jest mo?liwe tylko wcze?niejszej rejestracji na stronie: https://jednegoserca.pl/koncert-2020 . Maj?c na uwadze ograniczon? liczb? miejsc, w razie rezygnacji prosimy o krótk? informacj? na adres: fundacja@jednegoserca.pl. Dzi?kujemy! 

Udaj?c si? na Koncert nale?y zapozna? si? z REGULAMINEM oraz wzi?? ze sob?:

1. Wydrukowany bilet, który otrzymaj? Pa?stwo w formie elektronicznej po zarejestrowaniu si? na wydarzenie
2. Uzupe?nione i podpisane o?wiadczenie o stanie zdrowia w dniu Koncertu – POBIERZ

Wst?p na imprez? jest bezp?atny. Przy wej?ciu na plac koncertowy uczestnicy okazuj? bilet rejestracji, ankiet? o stanie zdrowia, podlegaj? dezynfekcji r?k, badaniu temperatury cia?a, okazuj? lub je?li nie maj? otrzymuj? maseczki/przy?bice.

Uczestnicy maj? obowi?zek zakrywania ust i nosa, zachowania odleg?o?ci co najmniej 1,5 m od innych osób, z wyj?tkiem uczestnika z dzieckiem poni?ej 13 roku ?ycia, osoby z orzeczeniem niepe?nosprawno?ci, z orzeczeniem potrzeby kszta?cenia specjalnego, lub osoby, która ze wzgl?du na stan zdrowia nie mo?e porusza? si? samodzielnie lub osób wspólnie zamieszkuj?cych lub gospodaruj?cych. 

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZ?STSZE PYTANIA:

1. Kiedy odbywa si? Koncert?

Koncert odbywa si? raz do roku, zawsze w uroczysto?? Bo?ego Cia?a. Jednak w tym roku z powodu pandemii zosta? przeniesiony na 20 wrze?nia 2020 r.

2. Czy koncert jest biletowany?

W tym roku wymagana jest wcze?niejsza rejestracja na stronie: https://jednegoserca.pl/koncert-2020

3. Gdzie odbywa si? Koncert?

Koncert odbywa si? na ?wie?ym powietrzu w Parku Sybiraków, na Osiedlu Baranówka w Rzeszowie.

4. Czy mo?na zarezerwowa? miejsca w?ród publiczno?ci?

Niestety nie. Koncert to wydarzenie otwarte, plenerowe, bez mo?liwo?ci rezerwacji miejsc.

5. W jakich godzinach odbywa si? koncert?

Koncert JSJD rozpoczyna si? o godz. 18.00, a ko?czy ok. 22.00.

6. Czy organizatorzy koncertu zapewniaj? noclegi przyjezdnym?

Nie zajmujemy si? organizowaniem noclegów na czas koncertu.

7. Czy w pobli?u Parku Sybiraków w Rzeszowie mie?ci si? jaki? ko?ció?, gdzie mo?na by by?o uczestniczy? we mszy ?wi?tej w dniu Koncertu?

Oczywi?cie. Zaraz obok parku znajduje si? Ko?ció? pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego (ul. Krakowska 18. Informacje o godzinach sprawowania mszy ?wi?tej w tym ko?ciele mo?na znale?? na stronie internetowej http://podwyzszenie.pl/.

8. Jakimi liniami autobusowymi mo?na dojecha? z dworca g?ównego w Rzeszowie na miejsce koncertu?

Dok?adne informacje, mapk? i rozk?ady jazdy znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej http://rtm.erzeszow.pl/ w zak?adce E-INFO.
Prosimy równie? zwróci? uwag? na aktualno?ci publikowane na tej stronie, gdzie mog? pojawi? si? informacje nt. zmian kursów jazdy.

9. Jacy arty?ci wyst?pi? w tym roku na koncercie?

Dok?adn? list? artystów, którzy wyst?pi? na scenie JSJD znajdziecie na oficjalnym plakacie koncertu na dany rok (patrz NIEZB?DNIK).

10. Do kiedy mo?na zg?asza? ch?? swojego udzia?u w chórze / orkiestrze JSJD?

Dok?adne terminy zawsze podajemy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i s? one publikowane w zak?adce „DO??CZ DO RODZINY JSJD”. Na dzie? dzisiejszy do??czenie do chóru lub orkiestry nie jest ju? mo?liwe.

11. Czy chór i orkiestra JSJD koncertuj? w ci?gu roku na terenie kraju?

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w takim sk?adzie i repertuarze jest wydarzeniem jednorazowym w ci?gu ca?ego roku. Odbywa si? tylko w ?wi?to Bo?ego Cia?a w Rzeszowie (za wyj?tkiem tego roku). Mimo to, Rodzina JSJD organizuje wiele innych mniejszych wydarze? muzycznych, w których bierze udzia? mniejszy chór i orkiestra, np. kol?dowanie, wieczory patriotyczne, droga krzy?owa. Coraz cz??ciej grup? JSJD mo?na równie? spotka? w innych miastach, podczas wydarze? organizowanych przez inne podmioty, gdzie przyje?d?amy na zaproszenie lub jako wspó?organizatorzy. Warto ?ledzi? nas w mediach spo?eczno?ciowych, gdzie na bie??co dodajemy informacje co si? u nas dzieje.

Masz jeszcze jakie? pytania? Napisz do nas: chor@jednegoserca.pl