fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

FAQ – ODPOWIADAMY NA WASZE PYTANIA

1. Kiedy odbywa si? Koncert?

Koncert odbywa si? raz do roku, zawsze w uroczysto?? Bo?ego Cia?a. W tym roku ?wi?to przypada 31 maja 2018 r.

2. Czy koncert jest biletowany?

Nie. Koncert jest wydarzeniem otwartym, niebiletowanym.

3. Gdzie odbywa si? Koncert?

Koncert JSJD odbywa si? na ?wie?ym powietrzu w Parku Sybiraków, na Osiedlu Baranówka w Rzeszowie.

4. Czy mo?na zarezerwowa? miejsca w?ród publiczno?ci?

Niestety nie. Koncert to wydarzenie otwarte, plenerowe, bez mo?liwo?ci rezerwacji miejsc.

5. W jakich godzinach odbywa si? koncert?

Koncert JSJD rozpoczyna si? o godz. 19.00, a ko?czy ok. 22.00.

6. Czy organizatorzy koncertu zapewniaj? noclegi przyjezdnym?

Nie zajmujemy si? organizowaniem noclegów na czas koncertu. Dla u?atwienia przyjezdnym w znalezieniu miejsc noclegowych zamie?cili?my w NIEZB?DNIKU baz? hoteli, które go?ciom koncertu oferuj? korzystniejsze ceny.

7. Czy w pobli?u Parku Sybiraków w Rzeszowie mie?ci si? jaki? ko?ció?, gdzie mo?na by by?o uczestniczy? we mszy ?wi?tej w dniu koncertu?

Oczywi?cie. Zaraz obok parku znajduje si? Ko?ció? pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego (ul. Krakowska 18. Informacje o godzinach sprawowania mszy ?wi?tej w tym ko?ciele mo?na znale?? na stronie internetowej http://podwyzszenie.pl/.

8. Jakimi liniami autobusowymi mo?na dojecha? z dworca g?ównego w Rzeszowie na miejsce koncertu?

Z przystanku znajduj?cego si? bezpo?rednio przy dworcu g?ównym w Rzeszowie mo?na jecha? autobusem MPK o numerze N1.
Id?c na kolejny przystanek (Al. Pi?sudskiego, Galeria Ameryka) mo?na wsi??? do autobusu nr 13.
W obu tych przypadkach dotrzemy bezpo?rednio do Parku Sybiraków w Rzeszowie.
Dok?adne informacje, mapk? i rozk?ady jazdy znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej http://rtm.erzeszow.pl/ w zak?adce E-INFO.
Prosimy równie? zwróci? uwag? na aktualno?ci publikowane na tej stronie, gdzie mog? pojawi? si? informacje nt. zmian kursów jazdy w ?wi?to Bo?ego Cia?a.

9. Jacy arty?ci wyst?pi? w tym roku na koncercie?

Dok?adn? list? zaproszonych artystów, którzy wyst?pi? na scenie JSJD znajdziecie na oficjalnym plakacie koncertu na dany rok (patrz NIEZB?DNIK).

10. Do kiedy mo?na zg?asza? ch?? swojego udzia?u w chórze / orkiestrze JSJD?

Dok?adne terminy zawsze podajemy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i s? one publikowane w zak?adce „DO??CZ DO RODZINY JSJD”. Na dzie? dzisiejszy do??czenie do chóru lub orkiestry nie jest ju? mo?liwe.

11. Czy chór i orkiestra JSJD koncertuj? w ci?gu roku na terenie kraju?

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w takim sk?adzie i repertuarze jest wydarzeniem jednorazowym w ci?gu ca?ego roku. Odbywa si? tylko w ?wi?to Bo?ego Cia?a w Rzeszowie. Mimo to, Rodzina JSJD organizuje wiele innych mniejszych wydarze? muzycznych, w których bierze udzia? mniejszy chór i orkiestra, np. kol?dowanie, wieczory patriotyczne, droga krzy?owa. Coraz cz??ciej grup? JSJD mo?na równie? spotka? w innych miastach, podczas wydarze? organizowanych przez inne podmioty, gdzie przyje?d?amy na zaproszenie lub jako wspó?organizatorzy. Warto ?ledzi? nas w mediach spo?eczno?ciowych, gdzie na bie??co dodajemy informacje co si? u nas dzieje.

 

Masz jeszcze jakie? pytania? Napisz do nas: chor@jednegoserca.pl