fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

Uczestnictwo

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha jest wydarzeniem otwartym, bezp?atnym.

Wszystkich uczestników Koncertu prosimy o zapoznanie si? z niniejszym Regulaminem.

Regulamin

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2023

  1. Impreza odbywa si? dnia 8 czerwca 2023 roku w parku Sybiraków na osiedlu Baranówka w Rzeszowie w godz. 19.00-22.30. Udost?pnienie terenu dla uczestników w godz. 17.00-23.00.
  2. Organizatorem imprezy jest Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Organizatora wspieraj?: Ruch Odnowy w Duchu ?wi?tym Diecezji Rzeszowskiej, Duszpasterstwo Akademickie Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie, PRO JSJD Sp. z o.o., Zwi?zek Strzelecki Strzelec, Rycerze Kolumba.
  3. Przedmiotem imprezy jest zespó? dzia?a? artystycznych i religijnych maj?cych na celu udzia? uczestników imprezy w ?piewie najpi?kniejszych pie?ni religijnych wykonywanych przez zaproszonych artystów, chór i muzyków filharmonii.
  4. Wst?p na imprez? jest bezp?atny.
  5. Organizator imprezy zobowi?zuje si? zapewni? wszelkie warunki aby impreza odby?a si? zgodnie z wszelkimi wymogami bezpiecze?stwa okre?lonymi w aktach prawnych, a w szczególno?ci w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze?stwie imprez masowych (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 504 z pó?n. zm.).
  6. Osoby obecne na imprezie masowej s? obowi?zane zachowywa? si? w sposób nie zagra?aj?cy bezpiecze?stwu innych osób obecnych na tej imprezie, a szczególnie przestrzega? postanowie? regulaminu imprezy.
  7. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania si? wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materia?ów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materia?ów po?arowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, ?rodków odurzaj?cych lub substancji psychotropowych.
  8. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególno?ci zachowania osób, za pomoc? urz?dze? rejestruj?cych obraz i d?wi?k.
  9. S?u?by porz?dkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymuj?c si? identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, s? uprawnione do:

– sprawdzania uprawnie? do przebywania na imprezie masowej,

– legitymowania osób w celu ustalenia ich to?samo?ci, przegl?dania zawarto?ci baga?y, odzie?y osób,
w przypadku podejrzenia, ?e osoby te wnosz? lub posiadaj? przedmioty, o których mowa w pkt. 6,

– stwierdzania uprawnie? osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnie? – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

– wydawania polece? porz?dkowych osobom zak?ócaj?cym porz?dek publiczny lub zachowuj?cym si? niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania tych polece? – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

– uj?cia, w celu niezw?ocznego przekazania Policji, osób stwarzaj?cych bezpo?rednie zagro?enie dla ?ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak?e chronionego mienia.

  1. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? zmian w programie i czasie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.

 

Dodatkowo informujemy, ?e dla niepe?nosprawnych uczestników Koncertu na placu zostanie wydzielony specjalny obszar (po prawej stronie sceny).

W Koncercie mo?na uczestniczy? tak?e on-line. B?dzie on transmitowany na ?ywo poprzez internet i telewizj? (szczegó?y w zak?adce „TRANSMISJA”).