fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

Uczestnictwo

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha jest wydarzeniem otwartym, bezpłatnym.

Wszystkich uczestników Koncertu prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022

  1. Impreza odbywa się dnia 16 czerwca 2022 roku w parku Sybiraków na osiedlu Baranówka w Rzeszowie w godz. 19.00-22.30. Udostępnienie terenu dla uczestników w godz. 17.00-23.00.
  2. Organizatorem imprezy jest Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Organizatora wspierają: Ruch Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej, Duszpasterstwo Akademickie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, PRO JSJD Sp. z o.o., Związek Strzelecki Strzelec, Rycerze Kolumba.
  3. Przedmiotem imprezy jest zespół działań artystycznych i religijnych mających na celu udział uczestników imprezy w śpiewie najpiękniejszych pieśni religijnych wykonywanych przez zaproszonych artystów, chór i muzyków filharmonii.
  4. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
  5. Organizator imprezy zobowiązuje się zapewnić wszelkie warunki aby impreza odbyła się zgodnie z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa określonymi w aktach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
  6. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a szczególnie przestrzegać postanowień regulaminu imprezy.
  7. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  8. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  9. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

– sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób,
w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6,

– stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie i czasie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.

 

Dodatkowo informujemy, że dla niepełnosprawnych uczestników Koncertu na placu zostanie wydzielony specjalny obszar (po prawej stronie sceny).

W Koncercie można uczestniczyć także on-line. Będzie on transmitowany na żywo poprzez internet i telewizję (szczegóły w zakładce „TRANSMISJA”).