fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

WYDARZENIA

27.04.2020

Przesłuchanie – orkiestra

W zwi?zku z sytuacj? w kraju oraz wydanymi zaleceniami, przes?uchania zaplanowane na ten termin nie odb?d? si?.
Je?li pojawi? si? nowe informacje, wszystkie zg?oszone osoby zostan? o tym poinformowane.
Wszystkim ?yczymy B?ogos?awionych ?wi?t z Chrystusem Zmartwychwsta?ym!

Przes?uchania dla orkiestry odb?d? si? 10 maja (niedziela) w Krakowie przy Bazylice Bo?ego Cia?a (w salce). Pan Hubert Kowalski zaprasza od godz. 15.00. Szczegó?owe informacje otrzyma ka?dy muzyk, który przes?a? formularz zg?oszeniowy.
Wszystkich, którzy pragn? w??czy? si? w pos?ug? instrumentaln? podczas tegorocznego Koncertu JSJD, prosimy o przes?anie formularza zg?oszeniowego. Niestety, z uwagi na ograniczon? liczb? miejsc, nie ka?dy zg?oszony b?dzie mia? mo?liwo?? do??czenia do orkiestry. Prosimy wi?c, aby osoby, które ju? uczestniczy?y w orkiestrze JSJD i nadal pragn? do niej do??czy?, zg?asza?y si? jak najszybciej, aby mo?na by?o utworzy? list? i jeszcze pozostawi? miejsce dla nowych ch?tnych.
W razie pyta? prosz? pisa? na adres: chor@jednegoserca.pl