fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

SKLEP

Sklep > Regulamin

REGULAMIN SKLEPU JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA

SPIS TRE?CI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. US?UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA?Y

4. SPOSOBY I TERMINY P?ATNO?CI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE? ORAZ ZASADY DOST?PU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDA?Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ?CE PRZEDSI?BIORCÓW

10. POSTANOWIENIA KO?COWE

11. WZÓR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY

 

Sklep Internetowy sklep.jednegoserca.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo?e zrzec si? praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta ni? postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s? niewa?ne, a w ich miejsce stosuje si? przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te? postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj? na celu wy??cza? ani ogranicza? jakichkolwiek praw konsumentów przys?uguj?cych im na mocy bezwzgl?dnie wi???cych przepisów prawa, a wszelkie ewentualne w?tpliwo?ci nale?y t?umaczy? na korzy?? konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno?ci postanowie? niniejszego Regulaminu z powy?szymi przepisami, pierwsze?stwo maj? te przepisy i nale?y je stosowa?.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dost?pny pod adresem internetowym sklep.jednegoserca.pl prowadzony jest przez spó?k? PRO JSJD SPÓ?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? z siedzib? w Rzeszowie (adres siedziby i adres do dor?cze?: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów) wpisan? do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000713664, s?d rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó?ki: S?d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego; kapita? zak?adowy w wysoko?ci: 5 000 z?., NIP 8133768572, REGON 369249400, adres poczty elektronicznej: kontakt@projsjd.pl, numer telefonu: +48 606 909 023.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsi?biorców korzystaj?cych ze Sklepu Internetowego, chyba ?e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy??cznie do konsumentów albo do przedsi?biorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi?zku z realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s? w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno?ci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno?ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz?, a tak?e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narz?dzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi?zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj?cego ze Sklepu Internetowego Us?ugobiorc? lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze?eniem wyj?tków wskazanych w polityce prywatno?ci (zawarcie umowy oraz obowi?zki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIE? ROBOCZY – jeden dzie? od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Us?uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy z?o?enie Zamówienia, w szczególno?ci poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okre?lenie warunków Umowy Sprzeda?y, w tym sposobu dostawy i p?atno?ci.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno?? prawn?; – która zawar?a lub zamierza zawrze? Umow? Sprzeda?y ze Sprzedawc?.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Us?uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn? nazw? (loginem) i has?em podanym przez Us?ugobiorc? zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Us?ugodawcy, w którym gromadzone s? dane podane przez Us?ugobiorc? oraz informacje o z?o?onych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Us?uga Elektroniczna, elektroniczna us?uga dystrybucyjna ?wiadczona przez Us?ugodawc? za po?rednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umo?liwia wszystkim korzystaj?cym z niej Us?ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us?ugodawcy cyklicznych tre?ci kolejnych edycji newslettera zawieraj?cego informacje o Produktach, nowo?ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dost?pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b?d?ca przedmiotem Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem a Sprzedawc?.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Us?ugodawcy dost?pny pod adresem internetowym: sklep.jednegoserca.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; US?UGODAWCA – spó?ka PRO JSJD SPÓ?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? z siedzib? w Rzeszowie (adres siedziby i adres do dor?cze?: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów) wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000713664, s?d rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spó?ki: S?d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego; kapita? zak?adowy w wysoko?ci: 5 000 z?., NIP 8133768572, REGON 369249400, adres poczty elektronicznej: kontakt@projsjd.pl, numer telefonu: +48 606 909 023.

1.4.12. UMOWA SPRZEDA?Y – umowa sprzeda?y Produktu zawierana albo zawarta mi?dzy Klientem a Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. US?UGA ELEKTRONICZNA – us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc? na rzecz Us?ugobiorcy za po?rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. US?UGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno?? prawn?; – korzystaj?ca lub zamierzaj?ca korzysta? z Us?ugi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – o?wiadczenie woli Klienta sk?adane za pomoc? Formularza Zamówienia i zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy Sprzeda?y Produktu ze Sprzedawc?.

 

2. US?UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dost?pne s? nast?puj?ce Us?ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta mo?liwe jest po wykonaniu ??cznie dwóch kolejnych kroków przez Us?ugobiorc? – (1) wype?nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni?ciu pola „Zarejestruj si?”. W Formularzu Rejestracji niezb?dne jest podanie przez Us?ugobiorc? nast?puj?cych danych Us?ugobiorcy: imi? i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz has?o.

2.1.1.1. Us?uga Elektroniczna Konto ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, usuni?cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczególno?ci za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projsjd.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna si? z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z?o?enie Zamówienia nast?puje po wykonaniu przez Klienta ??cznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wype?nieniu Formularza Zamówienia i (2) klikni?ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype?nieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i p?ac?” – do tego momentu istnieje mo?liwo?? samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezb?dne jest podanie przez Klienta nast?puj?cych danych dotycz?cych Klienta: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz?cych Umowy Sprzeda?y: Produkt/y, ilo?? Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób p?atno?ci. W wypadku Klientów nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Us?uga Elektroniczna Formularz Zamówienia ?wiadczona jest nieodp?atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako?czeniu z chwil? z?o?enia Zamówienia za jego po?rednictwem albo z chwil? wcze?niejszego zaprzestania sk?adania Zamówienia za jego po?rednictwem przez Us?ugobiorc?.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera nast?puje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak?adania Konta – z chwil? utworzenia Konta Us?ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie sk?adania wype?niania Formularza Zamówienia – z chwil? z?o?enia Zamówienia Us?ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Us?uga Elektroniczna Newsletter ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si? z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy, w szczególno?ci za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projsjd.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

2.2. Wymagania techniczne niezb?dne do wspó?pracy z systemem teleinformatycznym, którym pos?uguje si? Us?ugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz?dzenie multimedialne z dost?pem do Internetu; (2) dost?p do poczty elektronicznej; (3) przegl?darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy?szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy?szej, Opera w wersji 12.0 i wy?szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy?szej, Safari w wersji 5.0 i wy?szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy?szej; (4) zalecana minimalna rozdzielczo?? ekranu: 1024×768; (5) w??czenie w przegl?darce internetowej mo?liwo?ci zapisu plików Cookies oraz obs?ugi Javascript.

2.3. Us?ugobiorca obowi?zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj?c na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w?asno?ci intelektualnej Us?ugodawcy oraz osób trzecich. Us?ugobiorca obowi?zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us?ugobiorc? obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb post?powania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ug Elektronicznych przez Us?ugodawc? oraz pozosta?e reklamacje zwi?zanie z dzia?aniem Sklepu Internetowego (z wy??czeniem procedury reklamacji Produktu, która zosta?a wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us?ugobiorca mo?e sk?ada? na przyk?ad:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów;

2.4.3. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projsjd.pl;

2.4.4. Zaleca si? podanie przez Us?ugobiorc? w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczególno?ci rodzaju i daty wyst?pienia nieprawid?owo?ci; (2) ??dania Us?ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? – u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us?ugodawc?. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie si? do reklamacji przez Us?ugodawc? nast?puje niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA?Y

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda?.y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc? nast?puje po uprzednim z?o?eniu przez Klienta Zamówienia za pomoc? Formularza Zamówie? w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z?otych polskich i zawiera podatki. O ??cznej cenie wraz z podatkami Produktu b?d?cego przedmiotem Zamówienia, a tak?e o kosztach dostawy (w tym op?atach za transport, dostarczenie i us?ugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo?na ustali? wysoko?ci tych op?at – o obowi?zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk?adania Zamówienia, w tym tak?e w chwili wyra?enia przez Klienta woli zwi?zania si? Umow? Sprzeda?y.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda?y w Sklepie Internetowym za pomoc? Formularza Zamówie?

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc? nast?puje po uprzednim z?o?eniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po z?o?eniu Zamówienia Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze?nie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyj?cie do realizacji nast?puje poprzez przes?anie przez Sprzedawc? Klientowi stosownej wiadomo?ci e-mail na podany w trakcie sk?adania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej o?wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyj?ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda?y. Z chwil? otrzymania przez Klienta powy?szej wiadomo?ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost?pnienie Klientowi tre?ci zawieranej Umowy Sprzeda?y nast?puje poprzez (1) udost?pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes?anie Klientowi wiadomo?ci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre?? Umowy Sprzeda?y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY P?ATNO?CI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udost?pnia Klientowi nast?puj?ce sposoby p?atno?ci z tytu?u Umowy Sprzeda?y:

4.1.1. P?atno?? gotówk? za pobraniem przy odbiorze przesy?ki.

4.1.2. P?atno?? przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3. P?atno?ci elektroniczne i p?atno?ci kart? p?atnicz? za po?rednictwem serwisu PayPal.com – mo?liwe aktualne sposoby p?atno?ci okre?lone s? na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej sposobów p?atno?ci oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji p?atno?ciami elektronicznymi i kart? p?atnicz? przeprowadzane s? zgodnie z wyborem Klienta za po?rednictwem serwisu PayPal.com. Obs?ug? p?atno?ci elektronicznych i kart? p?atnicz? prowadzi:

4.1.3.1.1. PayPal.com – spó?ka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.2. Termin p?atno?ci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektronicznych albo p?atno?ci kart? p?atnicz?, Klient obowi?zany jest do dokonania p?atno?ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci gotówk? za pobraniem przy odbiorze przesy?ki albo p?atno?ci gotówk? przy odbiorze osobistym, Klient obowi?zany jest do dokonania p?atno?ci przy odbiorze przesy?ki.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dost?pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odp?atna, chyba ?e Umowa Sprzeda?y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op?aty za transport, dostarczenie i us?ugi pocztowe) s? wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej kosztów dostawy oraz w trakcie sk?adania Zamówienia, w tym tak?e w chwili wyra?enia przez Klienta woli zwi?zania si? Umow? Sprzeda?y.

5.3. Sprzedawca udost?pnia Klientowi nast?puj?ce sposoby dostawy Produktu:

5.3.1. Przesy?ka kurierska, przesy?ka kurierska pobraniowa.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ?e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk?adania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró?nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd?u?szy podany termin, który jednak nie mo?e przekroczy? 7 Dni Roboczych. Pocz?tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si? w nast?puj?cy sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektroniczne lub kart? p?atnicz? – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci gotówk? za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.

5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc? o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie pó?niej jednak ni? od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ?rodkami z udzielonego Klientowi kredytu

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno?ci Sprzedawcy wzgl?dem Klienta, je?eli sprzedany Produkt ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia) s? okre?lone powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczególno?ci w Kodeksie Cywilnym (w szczególno?ci w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzeda?y zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialno?ci Sprzedawcy wobec Klienta b?d?cego osob? fizyczn?, który nabywa Produkt w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? zawodow? lub gospodarcz?, z tytu?u niezgodno?ci Produktu z Umow? Sprzeda?y s? okre?lone powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczególno?ci ustaw? z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprzedawca obowi?zany jest dostarczy? Klientowi Produkt bez wad. Szczegó?owe informacje dotycz?ce odpowiedzialno?ci Sprzedawcy z tytu?u wady Produktu oraz uprawnie? Klienta s? okre?lone na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej reklamacji.

6.3. Reklamacja mo?e zosta? z?o?ona przez Klienta na przyk?ad:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów;

6.3.1. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projsjd.pl;

6.4. Zaleca si? podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczególno?ci rodzaju i daty wyst?pienia wady; (2) ??dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno?ci z Umow? Sprzeda?y lub o?wiadczenia o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy Sprzeda?y; oraz (3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? – u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc?. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji Klienta niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia. Je?eli Klient b?d?cy konsumentem za??da? wymiany rzeczy lub usuni?cia wady albo z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny, okre?laj?c kwot?, o któr? cena ma by? obni?ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa? si? do tego ??dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa?a si?, ?e ??danie to uzna? za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest obowi?zany dostarczy? Produkt wadliwy na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. W przypadku Klienta b?d?cego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nieb?d?cego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Je?eli ze wzgl?du na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by?oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi?zany jest udost?pni? Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt si? znajduje.

 

7. POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE? ORAZ ZASADY DOST?PU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegó?owe informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania przez Klienta b?d?cego konsumentem z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? oraz zasady dost?pu do tych procedur dost?pne s? na stronie internetowej Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia?a tak?e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta?ców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest mi?dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz?cych pozas?dowego rozwi?zywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nast?puj?ce przyk?adowe mo?liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?: (1) wniosek o rozstrzygni?cie sporu do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego (wi?cej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas?dowego rozwi?zania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi?cej informacji na stronie inspektora w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej przez Sprzedawc?); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo?ecznej, do której zada? statutowych nale?y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s? mi?dzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, op?ata za po??czenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost?pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomi?dzy konsumentami i przedsi?biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn? i wieloj?zyczn? stron? internetow? z punktem kompleksowej obs?ugi dla konsumentów i przedsi?biorców d???cych do pozas?dowego rozstrzygni?cia sporu dotycz?cego zobowi?za? umownych wynikaj?cych z internetowej umowy sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie us?ug (wi?cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

8. PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDA?Y ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawar? umow? na odleg?o??, mo?e w terminie 14 dni kalendarzowych odst?pi? od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj?tkiem kosztów okre?lonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy mo?e zosta? z?o?one na przyk?ad:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów;

8.1.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projsjd.pl;

8.2. Przyk?adowy wzór formularza odst?pienia od umowy zawarty jest w za??czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost?pny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce dotycz?cej odst?pienia od umowy. Konsument mo?e skorzysta? z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi?zkowe.

8.3. Bieg terminu do odst?pienia od umowy rozpoczyna si?:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, b?d?c zobowi?zany do przeniesienia jego w?asno?ci (np. Umowa Sprzeda?y) – od obj?cia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan? przez niego osob? trzeci? inn? ni? przewo?nik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które s? dostarczane osobno, partiami lub w cz??ciach – od obj?cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz??ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od obj?cia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozosta?ych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? umow? uwa?a si? za niezawart?.

8.5. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o?wiadczenia konsumenta o odst?pieniu od umowy, zwróci? konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostawy dost?pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu p?atno?ci, jakiego u?y? konsument, chyba ?e konsument wyra?nie zgodzi? si? na inny sposób zwrotu, który nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. Je?eli Sprzedawca nie zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.

8.6. Konsument ma obowi?zek niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odst?pi? od umowy, zwróci? Produkt Sprzedawcy lub przekaza? go osobie upowa?nionej przez Sprzedawc? do odbioru, chyba ?e Sprzedawca zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Produktu przed jego up?ywem. Konsument mo?e zwróci? Produkt na adres: ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Produktu b?d?ce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Mo?liwe koszty zwi?zane z odst?pieniem przez konsumenta od umowy, które obowi?zany jest ponie?? konsument:

8.8.1. Je?eli konsument wybra? sposób dostawy Produktu inny ni? najta?szy zwyk?y sposób dostawy dost?pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu b?d?cego us?ug?, której wykonywanie – na wyra?ne ??danie konsumenta – rozpocz??o si? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odst?pienia od umowy po zg?oszeniu takiego ??dania, ma obowi?zek zap?aty za ?wiadczenia spe?nione do chwili odst?pienia od umowy. Kwot? zap?aty oblicza si? proporcjonalnie do zakresu spe?nionego ?wiadczenia, z uwzgl?dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je?eli cena lub wynagrodzenie s? nadmierne, podstaw? obliczenia tej kwoty jest warto?? rynkowa spe?nionego ?wiadczenia.

8.9. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? nie przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o ?wiadczenie us?ug, je?eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? konsumenta, który zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez Sprzedawc? utraci prawo odst?pienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy; (3) w której przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt ulegaj?cy szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia; (5) w której przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz?towanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem ?wiadczenia s? Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem ?wiadczenia s? napoje alkoholowe, których cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda?y, a których dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i których warto?? zale?y od waha? na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyra?nie ??da?, aby Sprzedawca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli Sprzedawca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, których wykonania konsument ??da?, lub dostarcza Produkty inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub Produktów; (9) w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzie? lub okres ?wiadczenia us?ugi; (13) o dostarczanie tre?ci cyfrowych, które nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ?CE PRZEDSI?BIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz? wy??cznie Klientów i Us?ugobiorców nie b?d?cych konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przys?uguje prawo odst?pienia od Umowy Sprzeda?y zawartej z Klientem nieb?d?cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst?pienie od Umowy Sprzeda?y w tym wypadku mo?e nast?pi? bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb?d?cego konsumentem ?adnych roszcze? w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie b?d?cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy? dost?pne sposoby p?atno?ci, w tym tak?e wymaga? dokonania przedp?aty w ca?o?ci albo cz??ci i to niezale?nie od wybranego przez Klienta sposobu p?atno?ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda?y.

9.4. Z chwil? wydania przez Sprzedawc? Produktu przewo?nikowi przechodz? na Klienta nie b?d?cego konsumentem korzy?ci i ci??ary zwi?zane z Produktem oraz niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat?, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta?e od przyj?cia go do przewozu a? do wydania go Klientowi oraz za opó?nienie w przewozie przesy?ki.

9.5. W razie przes?ania Produktu do Klienta za po?rednictwem przewo?nika Klient nie b?d?cy konsumentem obowi?zany jest zbada? przesy?k? w czasie i w sposób przyj?ty przy przesy?kach tego rodzaju. Je?eli stwierdzi, ?e w czasie przewozu nast?pi? ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi?zany jest dokona? wszelkich czynno?ci niezb?dnych do ustalenia odpowiedzialno?ci przewo?nika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno?? Sprzedawcy z tytu?u r?kojmi za Produkt wobec Klienta nie b?d?cego konsumentem zostaje wy??czona.

9.7. W wypadku Us?ugobiorców nie b?d?cych konsumentami Us?ugodawca mo?e wypowiedzie? umow? o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes?anie Us?ugobiorcy stosownego o?wiadczenia.

9.8. Odpowiedzialno?? Us?ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us?ugobiorcy/Klienta nie b?d?cego konsumentem, bez wzgl?du na jej podstaw? prawn?, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie? za wszelkie roszczenia w sumie – do wysoko?ci zap?aconej ceny oraz kosztów dostawy z tytu?u Umowy Sprzeda?y, nie wi?cej jednak ni? do kwoty jednego tysi?ca z?otych. Us?ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno?? w stosunku do Us?ugobiorcy/Klienta nie b?d?cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno?ci z tytu?u utraconych korzy?ci w stosunku do Us?ugobiorcy/Klienta nie b?d?cego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powsta?e pomi?dzy Sprzedawc?/Us?ugodawc?, a Klientem/Us?ugobiorc? nieb?d?cym konsumentem zostaj? poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Sprzedawcy/Us?ugodawcy.

 

10. POSTANOWIENIA KO?COWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s? w j?zyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa?nych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów p?atno?ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp?ywaj? na realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ci?g?ym (np. ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wi??e Us?ugobiorc?, je?eli zosta?y zachowane wymagania okre?lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Us?ugobiorca zosta? prawid?owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia? umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa?a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op?at lub podwy?szeniem obecnych Us?ugobiorca b?d?cy konsumentem ma prawo odst?pienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze ni? umowy ci?g?e (np. Umowa Sprzeda?y) zmiany Regulaminu nie b?d? w ?aden sposób narusza? praw nabytych Us?ugobiorców/Klientów b?d?cych konsumentami przed dniem wej?cia w ?ycie zmian Regulaminu, w szczególno?ci zmiany Regulaminu nie b?d? mia?y wp?ywu na ju? sk?adane lub z?o?one Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda?y.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa polskiego, w szczególno?ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzeda?y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b?d?cymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzeda?y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b?d?cymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w?a?ciwe przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.

 

11. WZÓR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY (ZA??CZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odst?pienia od umowy
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

– Adresat:
PRO JSJD SPÓ?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
sklep.jednegoserca.pl
kontakt@projsjd.pl

-Ja/My(*) niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy(*) umowy dostawy nast?puj?cych rzeczy(*) umowy o dzie?o polegaj?cej na wykonaniu nast?puj?cych rzeczy(*)/o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imi? i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skre?li?.